Amual ti dungu

Amual tati trokiñ dungu mu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

 12 CHILLKATUN

¿Chumngechi weniyeafuymi ta Chaw Dios?

¿Chumngechi weniyeafuymi ta Chaw Dios?

1, 2. Jewba, ¿iney engün am weniyefi?

¿INEY weniyeafuymi? Ayüfalngele ti che, ayüfilmi ñi chumngechi chengen ka küme yewülmu, weniyewaymu.

2 Jewba weniyefi ta kiñeke che. Abraam Jewba ñi weningey (Isaías 41:⁠8; Santiaw 2:⁠23). Kafey David. Kidu ayüfal wentrungey Jewba ñi adkiñ mew (Hecho 13:⁠22). Jewba ka weniyefi ta Daniel, ka rume falintufi (Daniel 9:⁠23).

3. Chaw Jewba, ¿chumngelu weniyefi ta Abraam, David ka Daniel?

3 Chaw Jewba, ¿chumngelu (chemu) weniyefi ta Abraam, David ka Daniel? Abraam allkütukefuy Chaw Ngünechen ñi feypietew (Génesis 22:⁠18). Feley llemay, Jewba weniyefi tati pu che tañi allkütukeetew ka ñom piwkengelu. Kafey Jewba weniyefi tati pu israelche. Ngüneduamnge ñi feypifiel: “Inanieñmamuchi ñi feypin, fey iñche tamün Ngünechen ngean, ka eymün iñche ñi pu che ngeaymün” (Jeremías 7:⁠23). Ka femngechi eymi, ayülmi tami weniyeaetew Jewba, duamfali tami allkütuafiel.

JEWBA INGKAKEY TAÑI PU WENI

4, 5. Chaw Jewba, ¿chumngechi ingkakefi tañi pu weni?

4 Kom iñchiñ nieiñ kiñe kayñe rume newen-ngelu. Tüfa ayükelay taiñ weniyeafiel Jewba. Welu taiñ Wenu Chaw küpa ingkakefi tañi pu weni (papeltunge 1 Pedro 5:⁠7). ¿Chumngechi ingkakefi? Biblia feypi Jewba ‘kuydakefi tati nor mongen-ngelu ka allkütuñmakefi tañi  ngillatun’ (1 Pedro 3:⁠12). Kafey Jewba elukefi kimün ka kümeke ngülam, kidu feypikünulu kay tüfa (Salmo 32:⁠8).

5 Weniyewkeiñ Jewba iñchiñ, feymu kom piwke mu serfikefiyiñ. Küdawngechi dungu rupaliyiñ rume, püntütripalayaiñ kidu mu. Maneluwküleiñ apostol Pablo reke. Kidu feypi: “Ñidol Ngünechen kellukeenew ta iñche, feymew llükalayan” (Ebrew 13:⁠6). Feley llemay, Weküfü pilay taiñ weniyeafiel Jewba. Feymu, ¿chumkey? Inaduamaiñ.

WEKÜFÜ WITRAMELDUNGUKEFI PU CHE

6. Weküfü, ¿chumngechi witrameldungufi kom pu che?

6 Ti 11 chillkatun mu, ngüneduamiyiñ Weküfü ñi kayñetufiel ta Jewba. Feypi: ‘Koylatufengey. Chaw Ngünechen nor femkelay, elulafi ta Adan engu Eva ñi dullial chem ñi kümen ka kümenon’. Weküfü ka witrameldungufi kom tati pu che küpa weniyefilu ta Chaw Dios. Biblia pengelkey tüfa Job pingechi lifru mu. Weküfü feypi: ‘Chaw Dios elukefi kümeke dungu tañi pu che, feymu tüfa engün serfikeeyew, rüf piwkeyelaeyew engün’. Ka feypi: ‘Iney rume püntünentuafun ta Jewba mu’. Fewla inaduamaiñ chem kimeltueiñmu Job ñi rupan ka chumngechi kellueyew Jewba.

7, 8. 1) Jewba, ¿chem feypi Job mu? 2) Welu, ¿chem feypi Weküfü?

7 ¿Iney am Job? Kiñe küme wentru em. Rume fütra kuyfi mongelekefuy. Rume yamkefi ta Jewba ka üdekefi wedake dungu. Feymu Jewba feypi: “Mapu mew ngelay iney no rume fey reke” (Job 1:⁠8). Jewba rüf weniyefi ta Job.

8 Welu Weküfü feypi: ‘Job eluniengey re kümeke dungu, feymu serfikefi ta Chaw Dios’. Femngechi feypifi ta Jewba: “¿Koralmakünulelfimi reke tami ingkañpeafiel  kidu, ka tañi ruka, ka kom tañi nieel? Eymi kümelkafimi tañi femelchi küdaw, ka tañi pu kulliñ alün-ngey fill püle tüfachi mapu mu. Welu, ñi kaletual tüfachi dungu, eluwaymi tami müntuñmayafiel kom tañi nieel, ka peaymi tami malisiayaetew” (Job 1:⁠10, 11).

9. Jewba, ¿chem elufi ñi femal ta Weküfü?

9 Weküfü feypi: ‘Chaw Dios elukefi kümeke dungu ta Job, feymu tüfa serfikeeyew’. Ka feypi ñi püntünentuafiel ta Job Jewba mu. Chaw Jewba femngechi rakiduamkelafuy, welu elufi ta Weküfü ñi wedalkayafiel ta Job. Femngechi kimfalküleafuy chumngelu Job ñi serfikefiel ta Chaw Dios.

WEKÜFÜ WEDALKAFI TA JOB

10. 1) Weküfü, ¿chumfi ta Job? 2) Welu, ¿chumi Job?

10 Job wüne weñeñmangey ka langümüñmangey ñi kulliñ, Weküfü ñi duam mew. Fey wüla langümüñmangey epe kom tañi pu kona. Job ñamümi kom tañi nieel. Fey kiñe fütra kürüf mu, Weküfü langümüñmafi ta Job kom tañi pu fotüm ka pu ñawe. Welu Job püntütripalay Jewba mu. Feymu Biblia feypi: “Kom tüfachi dungu mu, Job kulpalay ka feypintukulafi ta Chaw Ngünechen ñi welulkawün” (Job 1:⁠12-19, 22).

Job püntütripalay Jewba mu, feymu kidu kümelkaeyew.

11. 1) Weküfü, ¿ka chem chumfi ta Job? 2) Welu, ¿chumi Job?

11 Welu Weküfü fentekünulay. Witratudungufi ta Chaw Dios, fey feypifi: “Eluwnge tami wülelmayafiel tañi foro ka tañi fün, fey rüf mew malisiayaeymu”. Fey Weküfü weda kutranelfi ta Job (Job 2:⁠5, 7). Welu Job ka wiño püntütripalay Jewba mu. Doy may feypi: “¡Lafuli rume elkünulayan ñi nor piwkengen!” (Job 27:⁠5).

12. Job, ¿chumngechi pengeli ñi koylatufengen Weküfü?

12 Job kimlafuy Weküfü ñi dunguyeetew, ka kimlafuy chumngelu ñi kutrankawmeken. Rakiduami Jewba ñi  kutrankaetew (Job 6:⁠4; 16:⁠11-14). Welu püntütripalay Jewba mu. ¡Kom koylangey Weküfü ñi feypin! Tañi femün mu, Job pengeli ñi piwkeyefiel tañi Wenu Chaw. Feymu ta weniyefi, serfikelafi ta Chaw Dios ñi re elungeal kümeke dungu.

13. Job elkünulafi ta Jewba. Feymu, ¿chem rupay?

13 Job kimlafuy rume Weküfü ñi feypifiel ta Jewba wenu mapu mu, welu elkünulafi ta Jewba. Femngechi pengeli Weküfü ñi koylatufengen. Fey Jewba kümelkafi ta Job ñi nor piwkeyeetew mu (Job 42:⁠12-17).

WEKÜFÜ WITRAMELDUNGUKEEYMU

14, 15. Weküfü, ¿chem feypi kom pu che mu?

14 Famülke mu Weküfü witrameldungukeeiñmu kom iñchiñ. Feypi taiñ serfikefiel ta Jewba re taiñ elungeal kümeke dungu. Kidu feypi: “Wentru wülkünuay kom tañi nieel ñi montulal tañi mongen” (Job 2:⁠4). Femngechi Weküfü witrameldungufi kom pu che, re witrameldungulafi ta Job. Fentren tripantu rupalu Job ñi lan mu, Weküfü petu weda pifi ta Jewba ka dunguyefi tañi pu che. Proverbios 27:⁠11 pengeli feychi dungu, tüfa mu Jewba feypi: “Kimchengeaymi, iñche ñi fotüm, ka ayüwülelman tañi piwke, femngechi pepi wiñoldunguafiñ tañi ayentumekeetew [weda pimekeetew]”.

15 Eymi dulliafuymi tami chumal. Allkütuafimi ta Jewba, fey püntütripalayaymi kidu mew, femngechi pengelaymi Weküfü ñi koylatufengen. Tami weniyeafiel ta Jewba, duamniengeafuy küme elkünutual fentren dungu tami mongen mew. Welu yafüluwnge, tüfa tati doy küme dungu tami femal. Kafey duamfali tami newentuleal. Longkontukunge, Weküfü feypi eymi püntütripayaymi Jewba mu küdawngechi dungu  rupalmi. Feymu femkey kom tañi pepilnieel tami püntünentuaetew Chaw Dios mu.

16. 1) Weküfü, ¿chumkey taiñ püntünentuaetew Jewba mu? 2) ¿Chumafuy Weküfü tami püntünentuaetew ta eymi?

16 Weküfü fillke dungu femkey taiñ püntünentuaetew Chaw Dios mu. Kiñeke mu kontukeeiñmew “trapial reke” (1 Pedro 5:⁠8). Feymu tami pu che, tami pu weni kam kakelu che feypiafeymu tami chillkatuwenoafiel Biblia, ka femwenoal kümeke dungu. Femngechi rupale, rakiduamafuymi: “Weküfü ngüchaltukukefi engün, feymu kayñetumekeenew” (Juan 15:⁠19, 20). * ¿Ka chumkey Weküfü? Küpa welulkakeeiñmew, femngechi taiñ inayafiel kidu ñi kimeltun, welu feyentunoafiel ta Jewba (2 Korintio 11:⁠14). Kafey Weküfü rakiduamelkeeiñmu taiñ newe falin-ngenon Jewba ñi adkiñ mew, femngechi taiñ elkünuafiel ta Jewba (Proverbios 24:⁠10).

INAFINGE JEWBA ÑI FEYPIN

17. ¿Chumngelu feyentukefiyiñ ta Jewba?

17 Inafiliyiñ Jewba ñi feypin, pengelaiñ Weküfü ñi koylatufengen. Fey, ¿chem kelluaeiñmu taiñ feyentuafiel ta Jewba? Biblia feypi: “Piwkeyefinge ta Ñidol Ngünechen kom tami piwke mew, kom tami rakiduam mew, ka kom tami kimün mew ka kom tami newen mew” (Marku 12:⁠30). Feley llemay, piwkeyefiyiñ ta Jewba, feymu feyentukefiyiñ. Doy piwkeyefiliyiñ, doy küpa femaiñ kom taiñ feypietew. Apostol Juan wirintukuy: ‘Tati rüf dungu mew piwkeyefilu ta  Ngünechen ka feley tañi inayafiel kidu ñi werkün dungu’ (1 Juan 5:⁠3).

18, 19. 1) Chaw Jewba, ¿chem feypikeeiñmew taiñ femnoal? 2) Kom taiñ feypikeetew Jewba taiñ femal pepilfali. ¿Chumngechi kimnieiñ tüfa?

18 Jewba feypikeeiñmew chem taiñ femnoal. Kiñeke tüfa wirikonküley ti trokiñ feypilelu “ Üdefinge Jewba ñi üdekeel”. Ellaka mu rakiduamafuymi: ‘Müte weda dungu no tüfa’. Welu papeltufilmi Biblia ñi feypin ka rakiduamniefilmi, kimaymi ñi fente kümen Jewba tañi ngülam. Fey duamniengele küme elkünutuafiel tami mongen, femaymi llemay. Küdawngeafuy rume, yafüluwülmi tami femal, rüf weniyeafimi ta Jewba. Fey tüngküleaymi ka ayüwküleaymi (Isaías 48:⁠17, 18). Welu, ¿elkünuafuymi wedake wimtun? Femafuymi llemay.

19 Kom taiñ feypikeetew Jewba taiñ femal pepilfali (Deuteronomio 30:⁠11-14). Kiñeke mu iñchiñ kidu  küme kimuwlaiñ, welu Chaw Ngünechen küme kimnieeiñmew. Kimniey chem taiñ pepilken ka pepilkenon (Salmo 103:⁠14). Kidu taiñ rüf weni tati. Feymu yafültukukeeiñmu apostol Pablo ñi feypin: “Ñidol manelfali itrokom ñi dungu mew, feymew kisu ta kelluaeymünmew tamün newentuleael, ka montulnieaeymünmew ti weküfü ñi wesake dungu mew” (2 Tesalonisense 3:⁠3). Feymu maneluwküleaiñ, Jewba newentukuaeiñmew taiñ femal kümeke dungu. Ka rupaliyiñ küdawngechi dungu mu, eluaeiñmu “fütra pepiluwün” (2 Korintio 4:⁠7).

FEMAYMI JEWBA ÑI AYÜKEEL

20. ¿Chem chengeaiñ? ¿Chumngelu?

20 Küpa weniyefiliyiñ ta Jewba, femwelayaiñ Jewba ñi ayükenon. Welu fey ka müten no (Romanu 12:⁠9). Taiñ weniyeafiel ta Jewba, duamfali femal kidu ñi ayükeel  ka inayentuafiel ñi chumngen. Feymu piwkeyefengeaiñ, nieaiñ ayüwün, küme tüngün, fürenecheaiñ, küme chengeaiñ, feyentuleaiñ, ñom duamngeaiñ ka kim ngüneniewaiñ (Galata 5:⁠22, 23TNM). Biblia pengeli ñi chumken pu weniyekefilu ta Jewba: “Tati miyawkelu ñi kulpakenon mu, femkelu tati kümeke dungu ka rüf dungukelu tañi piwke mu. Kidu koyla dunguyekelay tañi kewün mu, weda femkelafi tañi chafche, ka dunguyekelafi tañi pu weni. Kidu famentukefi iney rume illamfalngechi chengelu, welu falintukefi tati pu yamniekefilu ta Jewba. Kidu femtriparpukey ñi feypikünuel, kümenofule rume kidu mu. Arelkelay plata fey ñi doy kullingetual, llowkelay rume ñi llum kullingeal ñi wedalkayafiel ti kulpakenochi che. Chuchi femkelu tüfachi dungu turpu kidukünungelayay” (Salmo 15:⁠2-5).

21. ¿Chem kelluaeymu tami inayentuafiel Jewba ñi chumngen?

21 ¿Chem kelluaeymu tami femngechi chengeal? Duamfali tami kimal chem ñi ayükeel ta Jewba. Feymu chillkatuniefinge Biblia (Isaías 30:⁠20, 21). Femngechi femülmi, doy piwkeyeafimi ta Jewba, fey doy küpa feyentuafimi.

22. Serfiliyiñ ta Jewba fente taiñ rüf piwkeyefiel, ¿chem rupayay?

22 Biblia feypi taiñ famentual “kuyfike wesa mongen”, ka taiñ nietual “we mongen” (Kolosense 3:⁠9, 10). Tüfa trürümngeafuy ñi femken kiñe che modawkelu. Küdawngeafuy küme elkünutual taiñ mongen ka feyentuafiel ta Jewba. Welu serfifiliyiñ, doy küme mongen eluaeiñmu (Salmo 19:⁠11). Re duamlayaymi tami elungeal kümeke dungu, doy may serfifinge ta Jewba fente tami rüf piwkeyefiel. Femngechi femülmi, pengelaymi Weküfü ñi koylatufengen ka taiñ Wenu Chaw rüf weniyeaeymu.

^ parr. 16 Kiñeke che küpa ngüchaltukuafeymu tami chillkatuwenoafiel Biblia, welu Weküfü kom adniekelafi engün. ‘Tüfachi mapu ngünenieeyew tati Weküfü’, feymu kiñeke che küpa püntünentuafeymu Chaw Dios mu (1 Juan 5:⁠19).