Amual ti dungu

Amual tati trokiñ dungu mu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

¿Chumngey ta Chaw Ngünechen?

¿Chumngey ta Chaw Ngünechen?

Doy küme kimfilmi ñi chumngen kiñe che, doy küme weniyeafimi. Ka femngechi, doy küme kimfilmi ñi chumngen ta Chaw Ngünechen, doy küme kimafimi ta kidu, fey doy küme weniyeafimi. Chaw Dios tañi küme chumngen mew, doyküley tañi newen-ngen, tañi kimün-ngen, ñi norngen ka tañi piwkeyefengen.

CHAW NGÜNECHEN NEWEN-NGEY

“¡Awempeñ Chaw Ngünechen Jewba! Eymi ta dewmaymi tati wenu mapu ka tati nag Mapu fente tami newen nien” (JEREMÍAS 32:17).

Kom tati dewmangelu pengeli Chaw Ngünechen ñi newen-ngen. Kiñe dungu, arelele chi antü fey pañitulmi, “müna küme pañi” piaymi chi. Kafey rakiduamafuymi Jewba wülkey tañi newen, femngechi ñi alofküleal ti antü. ¿Tunten newen niey ti antü? Rakiduamaymi ta tüfa: ponwi antü mew entufuliyiñ kiñe pichi trokiñ, pilun akucha reke felelu, fey küpalfuliyiñ Mapu mu, elkünuafuiñ 140 kilometro alü kamapu taiñ lüpümnoaetew. Ti antü ñi wülkeelchi newen kiñe segundo mu, trürümfalngeafuy ñi chumken fentren millon bomba atomica.

Trürümfiliyiñ ti antü fentren millonke wangülen mu, “müna pichingey ti antü” piafuiñ. Pu cientifico feypi tati wangülen UY Scuti pingey, doy alüy ti antü mu. Fente ñi alün-ngen tüfachi wangülen welutukufuliyiñ chew ñi mülen ti antü, puwafuy rangiñ sistema solar mu. Ngüneduamal tüfa, kellueiñmu doy kimtukual Jeremia ñi feypifiel ta Jewba: “Dewmaymi tati wenu mapu ka tati nag Mapu fente tami newen nien”.

 Chaw Ngünechen ñi newen-ngen, ¿chumngechi kümelkakeeiñmu tüfa? Ngenofule ti antü ka kom ñi mülen Mapu mu, mülelayafuiñ iñchiñ. Welu Chaw Ngünechen ñi newen, ¿chumngechi kümelkakeeiñmu kiduke iñchiñ? Kuyfi mew, Jewba elufi ñi newen ta Jesus ñi femal afmatufal dungu, kiñeke tüfa: ‘Pu trawma ñi pelotun, ka ti pu küntro ñi trekatun, ka ti pu nielu lepra kutran ñi tremotun, ka ti pu pilu ñi allkütun, ka ti pu la ñi wiñomongetun’ (Matew 11:5). ¿Fantepu kay? Jewba “newentuniefi tati pu ürkülelu”, pi Biblia. Ka feypi: “Pu maneluwkülelu Jewba mew newenkontuayngün” (Isaías 40:29, 31). Wedake dungu rupaliyiñ, Chaw Ngünechen eluafeiñmu kidu ñi “fütra pepiluwün” taiñ chaftuafiel chem weda dungu rume taiñ mongen mu (2 Korintio 4:7). Jewba piwkeyen mu pengeli ñi newen, feymu ¿kümenoafulu taiñ weniyeafiel ta kidu?

CHAW NGÜNECHEN KIMÜN-NGEY

“¡Awem Jewba, rume fentreley tami dewmael! Kimün mu kom dewmafimi” (SALMO 104:24).

Doy ngüneduamfiliyiñ Jewba ñi dewmael, doy afmatuleweaiñ ñi kimün mu. Feymu kiñeke cientifico inaduamkefingün Jewba ñi dewmael, femngechi kimkeyngün chumngechi doy küme dewmangeal fentren dungu, kiñeke tüfa: pu avion ka takuwün.

Afmatufali chumngechi ñi dewmangeel taiñ nge

Taiñ kuerpu mu, Jewba ñi newen doy kimfalngekey. Rakiduamnge chumngechi tremkey kiñe pichiche tañi ñuke ñi pütra mew. Konlu ti fine tati ovulo mew, ponwi mu kimfalkünungey ñi chumngen ka ñi femngen tati choyüngealu. Feychi celula wüdatripakey kakelu celula mew. Welu yochi kakerumekey, fey kiñeke celula koneltukey mollfüñ mu, kakelu müllo mu, kakelu foro mu. Femngechi küme amuley ñi tremün ti kuerpu. Aylla küyen rupalu, feychi wünen celula, kiñe kuerpu ngetukey. Afmatufali ñi femngechi tremken ti kuerpu, feymu kiñe wentru feypifi ta Jewba: “Püramyenieaeyu afmatufalngelu am iñche tañi küme dewmakünungen” (Salmo 139:14).

Chaw Ngünechen ñi kimün-ngen, ¿chumngechi kümelkakeeiñmu tüfa? Chaw Ngünechen kimniey chumngechi taiñ ayüwküleal, feymu wüli kümeke ngülam Biblia mu. Kidu feypikeeiñmu: “Welukonkechi [...] wiñoduamawaymün” (Kolosense 3:13). Müna küme ngülam tati, ¿felelay? Kiñeke che, inaduamkey chumngechi kümelkakeeiñmu perdonacheal. Feypi, perdonacheliyiñ, tüfa kelluafeiñmu taiñ doy küme umawtual ka presion kutran nierpunoal. Kafey perdonacheliyiñ, kontulayafeiñmu depresion kutran ka kakelu wedake kutran. Chaw Ngünechen, kiñe küme weni reke feley, ngülamtukeeiñmu taiñ kümelkaleal (2 Timotew 3:16, 17). ¿Ayüafuymi nieal femngechi weni?

 CHAW NGÜNECHEN NORNGEY

‘Chaw Jewba piwkeyefi tati norngechi dungu’ (SALMO 37:28).

Chaw Ngünechen femkey nor dungu. Feymu “¡rakiduamfalngelay Chaw Ngünechen ñi femal wedake dungu, ka ñi wedalkayal tati Kom Pepiluwün-nielu!” (Job 34:10). Kidu nor jusgachekey. Biblia feypi: “Eymi ta nor jusgayafimi [...] kom pu trokiñche” (Salmo 67:4). “Jewba adkintukey ponwi ti piwke mu”, feymu kimniefi tati küme piwkekawkelu ka tati rüf dungukelu, femngechi ñi nor jusgayafiel engün (1 Samuel 16:7). Jewba kimniey taiñ rupameken wedake dungu, feymu feypikünuy kom pu wedake che ngewelayay (Proverbios 2:22).

Jewba küpa kastigakelaeiñmu, doy may kidu kutranpiwkeyekeeiñmu. Biblia feypi: “Jewba kutranpiwkeyechekey ka küme piwkengey”. Kafey tati pu wiñorakiduamtulu ñi weda femün, kidu ta kutranpiwkeyefi. Feymu, ¿nor jusgachenoafulu Jewba? (Salmo 103:8; 2 Pedro 3:9).

Chaw Ngünechen femkey nor dungu, ¿chumngechi kümelkakeeiñmu tüfa? Ti apostol Pablo feypi Chaw Ngünechen “tañi dullitunienofiel kiñeke che müten ti pu kakelu mew. Chuchi tuwünchengeafuy rume, llowkefi kom tati feyentunieetew” (Hecho 10:34, 35). Jewba dullintuchekelay, tüfa pengeli ñi norngen ta kidu. Feymu chem mollfüñ ka tuwün nieliyiñ rume, kolegiotunofuliyiñ rume, riku kam pofre ngeliyiñ rume, kom iñchiñ weniyeafeiñmu Chaw Ngünechen ka poyeafuiñ tati. Feley, Jewba ñi femken nor dungu kümelkakeeiñmu llemay.

Chem tuwün nieliyiñ rume, riku kam pofre ngeliyiñ rume, Jewba ñi femken nor dungu kümelkakeeiñmu llemay

Jewba femkey nor dungu ka ayükey taiñ kümelkayaetew tüfa. Feymu elueiñmu taiñ rakiduamal. Biblia feypi tüfa kiñe ley reke  feley ‘wirikonkülelu [...] taiñ piwke mu’ ka “ngüneduamkey” chem taiñ femkeel (Romanu 2:15). ¿Chumngechi kümelkakeeiñmu taiñ rakiduamal? Küme rakiduamliyiñ, famentuafiyiñ wedake dungu. Kafey welulkaliyiñ, wiñorakiduamtuaiñ. Feley llemay, kimtukuliyiñ Jewba ñi femken nor dungu, doy fülkonafuiñ ta kidu.

CHAW NGÜNECHEN TA PIWKEYEN ÜRKE

“Ngünechen [...] ta piwkeyen ürke” (1 JUAN 4:8).

Chaw Ngünechen newen-ngey, feymu femkey kom dungu. Ka kom ñi femkeel küme pengeli ñi kimün-ngen ka ñi femken nor dungu. Welu, ¿chumngelu femngechi femkey? Ti Biblia feypi Chaw Ngünechen ta piwkeyen ürke. Feley llemay, piwkeyen mu femkey kom dungu.

Jewba chem no rume ta duamnielay. Welu fente ñi piwkeyefengen, dewmafi pu püllü ka pu che. Piwkeyen mu dewmafi ti Mapu kom che ñi küme feleal fey mu. Kafey Biblia feypi, Jewba ‘wülkey ñi antü kom tati kümeke dungu femkelu mew ka tati wesake dungu femkelu mew, ka wülkey tañi mawün ti pu nor piwkengelu mew ka ti wesake piwkengelu mew’ (Matew 5:45).

Kafey Chaw Ngünechen ‘rume kuñillchekey ka kutranduamyechekey’ (Santiaw 5:11). Kidu kuñillkefi tuchi küpa kimetew ka fülmaetew rüf piwke mu. May, kidu piwkeyenieeiñmu kiduke iñchiñ (1 Pedro 5:7).

Chaw Ngünechen ñi piwkeyen, ¿chumngechi kümelkakeeiñmu? Müna ayüwküleiñ ñi akun ta pewü, ñi ayelen kiñe pichiche ka taiñ piwkeyenieetew taiñ pu che. Kom tüfa fütra dungu no, welu müna ayüwülkeeiñmu.

Jewba kümelkakeeiñmu ka kiñe dungu mu: ti llellipun. Biblia feypi: “Chem mew no rume ta welulekilpe tamün rakiduam itrofill mew kom eymün tamün nieelchi dungu, nütramelkeafimün ta Ngünechen. Ngillatufimün, kelluen piafimün ka femngechi mañumtukeafimün”. Kiñe küme chaw reke, Jewba küpa allkütueiñmu. Feymu katrüduamküleliyiñ, ngillatuafiyiñ müten ta Jewba, kidu eluaeiñmu tañi “fütra küme tüngün” (Filipense 4:6, 7).

Inaduampeiñ nga ñi chumngen Chaw Ngünechen: newen-ngey, kimün-ngey, femkey nor dungu ka piwkeyefengey. Welu taiñ doy kimafiel, ngüneduamaiñ ñi chumün taiñ kelluaetew ka chumay taiñ küme feleal.

¿CHUMNGEY TA CHAW NGÜNECHEN? Jewba müten kom newen-ngey, kimün-ngey ka femkey nor dungu. Welu doy kimfalngekey tañi piwkeyen mu