Amual ti dungu

Amual tati trokiñ dungu mu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

¿Rüf lapey may Jesus iñche tañi duam mu?

¿Rüf lapey may Jesus iñche tañi duam mu?

BIBLIA pengeli ñi chum duamkülefel fentren che “iñchiñ reke trürlu” (Sant. 5:⁠17). Kiñe tüfa, fey tati apostol Pablo. Kidu rüf piwke mu feypi: “Ayüniefel ñi femael ta kümeke dungu, welu tati wesake dungu elukelaenew ñi femael tati küme dungu. [...] ¡Awüngen may ta iñche!” (Rom. 7:⁠21-24). Ka femngechi iñchiñ küdawtukeiñ taiñ weda femnoal, feymu tüngduamelkeeiñmu Pablo ñi feypiel.

Welu Pablo ka nütramkay kiñe dungu ñi yafülduamelkeetew. ¿Chem dungu? Kidu feypi: ‘Ngünechen ñi Fotüm piwkeyeenew ka wüli ñi mongen iñche ñi duam mu’ (Gal. 2:⁠20). Pablo rüf maneluwkefuy tüfa mu. Eymi kay, ¿ka femngechi rakiduamkeymi? Kiñeke mu epurume rakiduam nieafuymi.

Weda duamkülelmi tami kulpan kuyfi mu, rakiduamafuymi chi tami piwkeyenoaetew Jewba ka tami perdonanoaetew. Ka doy küdawtuafuymi chi kimtukual Jesus ñi lapan eymi tami duam mu. Jesus, ¿ayüniepefuy may tami piwkentukuafiel ñi lapan eymi tami duam mu? Feyngele, ¿chem kelluaeymu tami rüf piwkentukuafiel tüfa? Wiñoldunguaiñ tüfachi epu ramtun.

JESUS AYÜNIEY TAMI PIWKENTUKUAFIEL KIDU TAÑI LAN

Jesus rume ayüniey tami rüf piwkentukuafiel kidu ñi lapan eymi tami duam mu. ¿Chumngelu kimnieiñ tüfa? Rakiduamnge ti nütram mülelu ti lifru Luka mu. Kiñe wentru külafantukuley kiñe orkon mamüll mew inafülkülelu Jesus mu. Tüfachi wentru feypi ñi kulpanchengen. Fütra weda dungu fempelay kidu, feymu femngechi awükangey ka kastigangey. Fente tañi weda duamkülen tüfachi wentru, feypifi ta Jesus: ‘Akordayaen ta iñche, longko ülmenkületulmi’ (Luka 23:⁠39-42; 23:⁠43, TNM).

Jesus, ¿chem feypifi tüfeychi wentru? Kutrankawmekelu rume, Jesus leliwülfi ti wentru, fey ayelelfi ka feypikünufi: “Rüfkünu may feypieyu fachantü: müleaymi eymi iñchiw ti Küme Mülewe mew”. Jesus feypilafi tüfachi wentru tañi küpan ‘ñi wültukuael tañi mongen femngechi ñi lifrenentuafiel ta kom che ñi kulpan mew’, femngechi feypilafi llemay (Mat. 20:⁠28). Doy may Jesus küme kimfalkünuy ñi layal tüfeychi wentru tañi duam mu. Feymu piwkeyenkechi feypifi: “Müleaymi eymi iñchiw”. Kafey femngechi pengelelfi ñi mongelerpual ti küme mülewe Mapu mu.

Tüfachi wentru serfirpulafi rume ta Chaw Ngünechen, welu Jesus ayüy feychi wentru ñi rüf piwkentukuafiel ñi lapan kidu tañi duam mu. Ka femngechi Jesus ayüniey kom pu che ñi piwkentukuafiel tañi lan kiduke ñi duam mu, doyelchi may pu kristiano serfikefilu ta Chaw Ngünechen. Feymu kulpaliyiñ rume kuyfi mu, ¿chem kelluaeiñmu taiñ piwkentukuafiel Jesus ñi lan iñchiñ mu?

¿CHEM KELLUEYEW TA PABLO?

Jesus elfalkünufi ta Pablo ñi amuldungucheal, feymu Pablo kimniefuy Jesus ñi lan kidu ñi duam mu. ¿Chumngelu kimnieiñ tüfa? Pablo feypi: “Mañumtukefiñ taiñ Ñidol Jesucristo, fey eluenew ta newen, kimetew am iñche ñi rüf maneluwkülen ta kisu mew, feymew dullienew ñi poyeafiel kisu ñi küdaw mew, tunte kuyfi mew iñche rume wesa  kayñetukefuiñ ta Cristo ñi küme dungu, inantukukayñetukefuiñ ka wesa lukatukefuiñ” (1 Tim. 1:⁠12-14). Pablo elungey tüfachi falin küdaw femfulu rume wedake dungu kuyfi mu, feymu kimniefuy Jesus tañi kutranpiwkeyeetew, piwkeyenieetew ka manelkeetew. Ka femngechi Jesus elfalkünueiñmu kake kiñeke iñchiñ taiñ amuldungucheal (Mat. 28:⁠19, 20). Tüfachi küdaw, ¿kellupeafeiñmu may taiñ piwkentukuafiel Jesus ñi lan iñchiñ taiñ duam mu?

Ngüneduamaiñ ñi rupan taiñ peñi Albert pingelu. Kidu we wiñotulu ñi poyeafiel ta Jewba, rupawyefuy 34 tripantu tañi wemünentungefel trawünche mu. Taiñ peñi Albert feypi: “Ngoymakelan (upekelan) tañi weda femel kuyfi. Welu amuldungun mu iñche, kimnien tañi elfalkünuetew Jesus tüfachi falin küdaw, chumngechi ñi elfalkünungeel ta Pablo. Tüfa yafülduamelkeenew ka kellukeenew tañi ayüwküleal tañi femkeel mu, tañi mongen mu ka kellukeenew ñi maneluwküleal ñi küme amuleal tañi mongen” (Sal. 51:⁠3).

Feypiafiyiñ kom che Jesus ñi kutranpiwkeyenieetew ka ñi piwkeyenieetew engün.

Kangelu peñi, Allan pingey, kewafengefuy ka fentren wedake dungu femkefuy. Welu weniyerpufi ta Jewba. Kidu feypi: “Ngoymakelan fente ñi wedalkakefel kakelu che. Kiñeke mu weñangkülkeenew tüfa. Welu tunte kulpalu rume, Chaw Jewba eluenew iñche ñi amuldungucheal. Feymu rume mañumniefiñ. Pefiel mu iñche chumngechi llowkey pu che tati kümeke dungu, kimtukuken fente ñi küme piwkengen ta Jewba ka ñi piwkeyecheken. Iñche rakiduamken, Chaw Ngünechen adnieenew tañi kelluafiel pu che wedake dungu femkelu, chumngechi ñi femkefel iñche”.

Kom newen mu amuldungucheliyiñ, kümeke dungu femaiñ ka küme rakiduam nieaiñ. Kafey tüfa kelluaeiñmu taiñ rüf kimnieal Jesus taiñ kutranpiwkeyenieetew, piwkeyenieetew ka manelnieetew kake kiñeke iñchiñ.

JEWBA DOY ALÜY IÑCHIÑ TAIÑ PIWKE MEW

Puwle wüla ñi afal ñi ngünenieel tati Weküfü, weda duamküleafuiñ wedake dungu mu taiñ femkefel kuyfi. Welu, ¿chem yafülduamelafeiñmu?

Kiñe lamngen, Jean pingey, epurume mongen yeniekefuy üllcha domongelu, feymu rume weda duamkey. Kidu feypi: “Rume yafülduamelkeenew kimfiel ‘Ngünechen doy alüy iñchiñ taiñ piwke mew’” (1 Juan 3:⁠19, 20). Ka femngechi iñchiñ longkontukuliyiñ Jewba ka Jesus ñi kimnien taiñ kulpafe chengen, doy yafülduamküleaiñ. Longkontukuaiñ, Jesus wülpay ñi mongen ñi montulafiel pu kulpanchengelu wiñorakiduamtulu. Jewba ka Jesus tañi piwkeyechen mu adkünuyngu tañi femngechi femal (1 Tim. 1:⁠15).

Küme rakiduamnieaiñ Jesus ñi chumngechi trokikefiel pu kulpafengelu ka kom taiñ newen mu eluwaiñ taiñ amuldungual. Femngechi femliyiñ, rüf piwkentukuaiñ Jesus ñi lapan kake kiñeke iñchiñ mu. Fey Pablo reke feypiaiñ: Jesus “piwkeyeenew ka wüli ñi mongen iñche ñi duam mu”.