Amual ti dungu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

Kimeltun 14: Küme pepikawnge tami wiñoldungual

Kimeltun 14: Küme pepikawnge tami wiñoldungual

¿Chumngelu falin-ngey tami wiñoldungual ti trawün mu? ¿Chumngechi femafuymi?