Ga’kʉnamʉ A’nikwʉn Nuga’ba Zweykwa

Jeuwá sí Ga’yeyka ɟina

Aseykumʉya ʉnkaguka ú Arhuaco

Gwamʉ niwikʉreʼsa ú. Ʉnkeʼ nʉtakʉn nuga aʼchonʉkwéy nanuʼ ni.

Gwamʉ nʉkʉreʼsi, reʼmina ú awiri ipesʉyeʼkʉ kingwi eygwi itwi ú kwa aʼwaréy aʼnikwʉn nugaʼba.

Abiti ɉuna aʼchonʉn nuga chukweyna

Paperi iwágʉmʉ aʼchʉnha awiri iʼngeygwi paperi mingunamʉnsʉkwéy neyka.

Niwi sí aʼnikwʉn nuga

Niwi ɉwaʼsa ú. Niwi ʉnhaniʼkumʉyekʉ, azi nisi níwisin rimasaykwéy mikʉnikʉnno awiri azi nisi zasanamʉ meʼzanuʼ nari Bibria sí riwiukwéy mikʉnanʉnno.