Ga’kʉnamʉ A’nikwʉn Nuga’ba Zweykwa

Jeuwá sí Ga’yeyka ɟina

Aseykumʉya ʉnkaguka ú Arhuaco

Urakʉseʼ zeyzey niweʼzanʉngwasiri, inʉ niwikʉɉunʉ́nno

Urakʉseʼ zeyzey niweʼzanʉngwasiri, inʉ niwikʉɉunʉ́nno

Mari inʉ nʉyʉ́nno . . .

  • rigwʉzanamʉ

  • kwa... ɉwí

  • kwa... aɉwákʉchʉ

 BIBRIASEʼ YEYKARI

“[...] Niwipaw zʉ Gaʼkʉnamʉ inoʼkwa awiri ayey uzoya uwa [zʉʼn] awʉnkawari naʼnʉnno” (Luka 11:28, Gaʼkʉnamʉ Duna Lukazey).

TAʼ NɄRIWIA UNIGEʼRI MIKAʼMɄKANA AWɄNGWA NI

Taʼ rigʉzánʉkwa kwʉngwa ni (Efesios 5:28, 29).

Diʼkin rigawanʉngwa ni (Efesios 5:33).

Tanʉ gunti rigawanʉngwa ni (Marku 10:6-9).

 AZI NAME BIBRIA TAʼ YEYKA NÁ NIWEʼZANɄNNO

Bay mowga ɉuna sekʉnanʉn:

  • Sinamʉ urakʉseʼ zanʉnri kʉtʉkʉnʉn Niwipawseʼ kaʼchwána ni. Bibriaseʼ yeykari kʉtʉkʉnʉn ikʉri Niwipawseʼ ʉnkáchwi reʼgow una ni kaʼseʼ ʉnkʉreʼneysi winkwʉngwasi (Génesis 1:28). Ey uwame gwʉn, niwi ayeykari sinamʉ urakʉseʼ zanʉnri, Jeuwáseʼ ayéy nari kwʉngwa reʼgow una name winkwʉya gwasi ey aya ni. Azi name ema du ʉnkʉɉwaʼsamʉ niwikawʉ́n no.

    Ema nariza nʉndi, zamʉ anéy meʼkumi nʉga awʉndi, inʉ ikumaname anéy aʼzanʉnno meʼzanʉndi, inʉseʼ naʼzasizʉnno, zaronaseʼ naʼzasisu kinno.

    Eyma zanágwi neyka ni, azi nikʉndi zeyzey meʼzari kukwéy nanʉnno meʼzanʉndi, Jeuwá niwigowna gunʉndi Aseʼ ʉnkaʼsisamʉ mikawa ni (Génesis 2:18-24).

  • Niwipawri chʉwi minkʉreʼgow uwa ni. Ey uwame, ma awiri misinamʉ Jeuwá zʉ kunsamʉ Bibriaseʼ aʼnikwʉyáy nʉwʉzoya unigeʼri zeyzey meʼzanʉngwa ni, “Niwipaw[ri] chʉwi mínkʉreʼgow uwa n[ame]” (1 Pedro 5:6, 7). Jeuwári du aʼzanʉndi niwiwʉna ni. Ey uwame, A niwikʉyáy zweykwari niwikaʼmʉkana kinki uwa ni (Proverbios 3:5, 6; Isaías 48:17, 18).

 REʼZASISA Ú

Urakʉseʼ bunígʉmʉ nʉkʉnanu nʉngwasi, azi nikamʉ nʉkawʉnno

Emʉnke nʉtaka awʉndi, eymí nikʉkwa ná meʼzʉn awʉngwa ni EFESIOS 5:1, 2 awiri COLOSENSES 3:18-21.