Ga’kʉnamʉ A’nikwʉn Nuga’ba Zweykwa

Jeuwá sí Ga’yeyka ɟina

Aseykumʉya ʉnkaguka ú Arhuaco

Bibriaseʼ aʼníkwʉya neyka chwizari aseykumʉn nugáy i aʼchunhakumana

Bibriaseʼ aʼníkwʉya neyka chwizari aseykumʉn nugáy í aʼchunhakumana neykari Bibriaseʼ birin zʉnna neyka wásʉyari ingumʉ́n nʉɉwaʼsa awʉngwa ni awiri azi aya unʉndi eymi kiayanʉnno awanʉkwéy í wásʉya ni, awiri ʉnkʉriwiʉkwasi wáseygwi ʉwa ni, awiri ikʉ gunʉsʉn zʉʼn asʉyazey nari aʼchunhakumana kwʉn nuga ni reʼkʉchʉnha awʉn meʼɉunʉndi awkwéy neyka.

Diwʉ́n diwʉ́n gaʼkʉnamʉ aseykumʉya aʼnikwʉn nugaʼba “Takʉn” yaʼba itwi awkwa, ey unigeʼri eyma gaʼkʉnamʉ migaʼkʉnamʉ kinri kuyʉn meʼzʉn awʉngwa ni. Azi zaʼkinuga nʉtakʉn nʉkʉndi, zaʼkinuga aʼsa awkwa. Azi zaʼkinuga nʉtakʉn nʉkʉndi, zaʼkinuga aʼsa awkwa.

 

Ga’kʉnamʉ nʉtakʉn nugari internetse’ miga’kʉnamʉkin a’niku ni. Gwamʉ niwikʉre’sa ú

Ema ga’kʉnamʉ aseykumuyasí kwʉn nuga sanusi a’nikwʉn nuga’ba