Yɛ tɩ aniɛn fafa, kʋsu yɩ bʋ tɩ kʋn Ɲanmɩan sʋlɛ nun. Yɩɛ yɛ pɩnndɛ kɛ yɛ kannvʋ Zoova b’ɔ tɩ Ɲanmɩan bɔ Biblʋ’n han yɩ ndɛ’n. Yɩɛ ɔ yɩlɩ ninnje mɔ kʋláá ɔ. Yɛ tʋ yɛ klun yɛ yɔ kɛ ZoziKɩlɩsɩ yɔlɩ. Yiɛ kɛ bɛ flɛ yɛ Kɩlɩsɩfʋɛ’nɔ yɔ e fɛ. Yɛ kʋláá yɛ bʋka sʋnran mɔ maan bɛ sɩ Biblʋ’n ɔ nɩn Ɲanmɩan Belengbin man’n sʋ ndɛ. Kɛ bɔ yɛ bo Ɲanmɩan Zoova ɔ nɩn yɩ Belengbin man’n sʋ amannɩɛn fɛ’n yɩ ti’n, be flɛ yɛ Zoova yɩ Adanzɩɛfʋɛ mɔ.

Nian yɛ Ɛntɛnɛtɩ ninnka’n nun. Kɩnnga Biblʋ’n nun Ɛntɛnɛtɩ sʋ. Ɛmɔ sʋan yɛ bʋbʋ ɔ nɩn ninnce bɔ yɛ dafɩ sʋ’n bɛ sʋ ninnce pa.