Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

È Wijè Xömè Ni Téé Nèxä Pèci Xiti?

È Wijè Xömè Ni Téé Nèxä Pèci Xiti?

Piicè xaï kè xwi rè Pèci Xiti mè ciiwi wiri tîwâ kè toanôô kè chéxwaé mii mwi questions bwa xû muru.