Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

È Si Xâdùù Kèè Faari Kèè Înû Pèci Xiti

Wîrî nââ înû kae rè Pèci Xiti? Töwâ ùsati na è si xâdùù. Faari kèè înû Pèci Xiti faxûda pèci a ché.