Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

È si dù kèè, cûû rè page bwa wîrî nä piicè rè.

Ngêê faari taa wîrî mê wîrî fè tiwâ page catu mê.

Êê Ùxä Rè Ngêê

Téé mîî bwii pèci êê ùxä rè ngêê bwa.

Yaapè Pa Témwê Rè Iööva ?

Tiwâ kè nèxä bwèrè döu bare xû ngê. Toanôô kètè bwa ù pùùtè rè ngê, xaï kè xaxù rè ngê nä xaï kè xwirè wîrî mè wîrî faari kè dö nèxä Pèci Xiti.