Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

Tour de Garde Réveillez-Vous ! Xuu Pèci

Mîî xuu pèci na è dù kèè téléchargez rè xû 150 nââ kèè xa. Tour de Garde chéxwaé mîî döbwa è nä xwi nêmwâ mîî döu na Pèci xiti wâ ché mê na. È ciiwi pa fârâ rè mîî pèci na tö xû mîî tèpe xöru xû mwâciri rè Iööva è ciiwi bare töwâ kèè atîrî rè Iésu. Réveillez-Vous ! xacië kèè kwâké wâ mîî saa rè nii bwa ngêê daa wânîî. È ciiwi bare nii töwâ kèè atîrî rè Iööva wâ mîî döbwa è ché mê na mê nä suè mûgé chaa kètè xöru tö xû nêdöö.

 

 

Wâ siè töwâ Internet töwâ na kèè xa rö.

Tö na kèè xa wé pages bwa: