Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

Nêdöö è Nöö Xû Mêrê Yaapè?

Nêdöö è Nöö Xû Mêrê Yaapè?

Wîrî nârâ mê yaapè  . . .

  • Iööva?

  • dèèri?

  • Satan?

 PÈCI XITI CHÉ MÊ JÈ

“Nêdöö agwii nöö xû mêrê Satan.”—1 Jean 5:19, Traduction du monde nouveau. “Xuu rè Iööva . . . nä sawi taa rè êrê xwi rè Satan.”—1 Jean 3:8.

JÖÖPÈ MÊ NÄ PÈ MÊ NÊXÊ RÖ?

Döu wâ nä pwââxwâ saa rö xû nêdöö.—Révélation 12:12.

Nii tâmwâ mê nêdöö nä mûgé xöru rè.—1 Jean 2:17.

 WÎRÎ ATÎRÎ KAE PÈCI XITI?

Üü, baché kèè bwarè ji a.

  • Wâkè rè Satan wâ toa rö xwânee rè. Iööva mê na witaa rè kèè xëtë rè. Nä è “saa witaa êrê xwirè” pwanä è xwi xöru mûgé döu.—Jean 3:8, Traduction du monde nouveau.

  • Iööva è ùxä na Iésu mê kwâké wâ nêdöö. Iésu pepe è taa Satan. Iööva suè na è mê Aaxa döbwa “è nârâ mîî dèèri bwa ê ngû saa wâ ri.”—Psaume 72:13, 14.

  • Iööva è si du kèè fi rè. Pèci Xiti ché mèrè: “Iööva è si du kèè fi rè.” (Hébreux 6:18) Döbwa nä Iööva ché mê xwi chaa döu, è kèè rè bwa è wâ xwi mörö wâ. (Isaïe 55:10, 11) “Mê saa toa rè Satan.”Jean 12:31.

 NÂRÂCÈ RA

Xaï kèè bwa rè nêdöö döbwa mê wâ nä siè rè Satan.

Péci Xiti chéxwaé töwâ PSAUME 37:10, 11RÉVÉLATION 21:3, 4.