Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

Chaa Xwâmwââdö è Du Kè Ooro Rè

 TÈPE 7

Xaï Kè Xëru Xuu Rè Göu

Xaï Kè Xëru Xuu Rè Göu

“Mi tèpe bwa nâ ché xù nâ rö anâ xömè è nöö wâ pèxa rö, xömè ke fa înu pââü rö.”—Deutéronome 6:6, 7

Döbwa nâ Iööva xwi nâ xwâmwââdö è ché xù nâ panyiè pa xûûchî mè wakè rè ri kè chaava pââü rè ri. (Colossiens 3:20) Panyiè pa xûûchî wakè rè wiri kè fa înu pââü rè wiri mè ri xöri Iööva kèèrè xanâ mè nâ chaa kâmûrû è nèxä kè xwi rè döu. (Timothée 1:5; 3:15) Xömè wiri sati mè nèxä jööpè döbwa è nöö pèxa rè xuu rè wiri mè nêêwâ wiri. Kè xwi rè göu è döröö döu. Döchaa wiri mè wiri fa înu tèpe rè Iööva xù pââü rè wiri döbwa mè tèpe nâ nöö mââî pèxa rè wiri.—Psaumes 40:8.

 1 XWI KÈRÈ BWA MÈ PÂÂÜ RÈ GÖU MÊ CÈ GÖU MÈ WIRI TÈPE

DÖBWA PÈCI XITI CHÉ: “Xömè ni xâni xwata, nä wita xa mwêrê tâângârî mè ke dè tèpe rè.” (Jacques 1:19) Wiri xöri mè pââû rè wiri mê tèpe wirè wiri. Xömè ri nèxä mè wiri xâni xöri mè xwata ri döbwa ri nâ tèpe. Toanôô chaa kè xwi döbwa mè si bata taa kè tèpe. (Jacques 3:18) Döbwa ri téé mè wi xâni xa bere mè xwaé tèpe rè ri, bwèrè kètè ri nä sûûârâ bwèrè döu taa wiri. Pè tä döu wirè pââü rè wiri xâni xacie mè wiri xöri ri.—Matthieu 3:17;Corinthiens 8:1.

DÖBWA MÈ GÖU XWI:

  • Döbwa mè pââü rè wiri nâ tèpe, xwata ri

  • Xâni fa tèpe pââü rè wiri nä wita tâângârî mè chaa döu saa xwi

2 XWI CÈ KÈ TÉÉ NÈXÄ DÖBWA Ri XÖRI MÈ RI CHÉ

DÖBWA PÈCI XITI CHÉ: “Kâmûrû bwa è nârâ mè téé nèxä chaa tèpe mè döu xöru nä toanôô rè.” (Proverbes 16:20) Téé mè è nä xöri mè ché jööpè, kèèrè xanâ mè ke nèxä xwânârâ rè. Pa dopwa xâni ché cicöö döu mè mi döbwa ri si nârâ. “Döbwa nä chaa kâmûrû xapè wâ chaa tèpe mââî taa kè nèxä rè è saa nä kè xwi rè.” (Proverbes 18:13) Wita bere mânîrî.—Proverbes 19:11.

DÖBWA MÈ GÖU XWI:

  • Wita xa mwêrê pââü rè wiri döbwa nä ri tèpe nä wita bere döbwa mè ri ché chaa döu

  • Nârâpârî döbwa wi nä nârâ rè döbwa wi nä pa xûûchî kèèrè ri mè mi döbwa è nä döröö döu xù wiri

 3 TÉÉ CHAA XAÏ KÈ FA ÎNU PÂÂÜ RÈ GÖU

DÖBWA PÈCI XITI CHÉ: “Xwata tèpe rè panöö-rö nä wita mênêî döbwa mwînyö rö fa înu ngê nâ rö.” (Proverbes 1:8) Iööva suè xù nâ panyiè paxûûchî kè chaava rè ri. Xömè wiri fa înu pââü rè wiri kèèrè xanâ mè ri fa sé mè pèèmêséé wiri. (Éphésiens 6:1-3) Paxûûchî pâêê mè panyiè ri “si nârâ döchaa döu.” (Corinthiens 1:10) Döbwa nä göu si nârâ döchaa döu wita tèpe bînêrè pââü rè wiri döbwa mè ri nä si fa sé rè göu.

DÖBWA MÈ GÖU XWI:

  • Tèpe mè téé chaa mè xaï kè suè tèpe pââü rè göu

  • Döbwa mè ke nârâ dè döu tiwâ kè xëru pââü rè göu, xwicè kè nèxä döbwa bé bwa rö nä nârâ rè

 4 NÂRÂPÂRÎ XÛÛCHÎ NÂ TIWÂ CHAA BWÈRÈ DAA

DÖBWA PÈCI XITI CHÉ: “Suè tèpe rè xûûchî nâ kèèrè xanâ mè muru rè xöru.” (Proverbes 22:6) Kè xëru bwa è xöru è si toa pwé rè. Xömè göu suè tèpe rè döbwa nä è xûûchî ra kèèrè xanâ mè döbwa mè wâ nä sé rè muru rè nä xöru rè. (Psaumes 127:4; Proverbes 29:17) Kè suè tèpe rè ri va siè döbwa mè puni chaari ri xömè mè ciiwi ri tiwâ kè nèxä mè è wijè è suè nâ bwèrè tî. (Proverbes 28:7) Xömè wiri ciiwi ri tiwâ kè xöri tèpe rè Iööva mè kè téé nèxä mi puu dö tèpe rè. (Psaumes 1:2) Mi dönâ nâ ciiwi rè ri tiwâ kè nèxä mi döbwa mè ri nä xwi rè.—Hébreux 5:14.

DÖBWA MÈ GÖU XWI:

  • Ciiwi pââü rè wiri mè ri téé Iööva kèèrè chaa dö kâmûrû è dù kè atîrî rè ri

  • Ciiwi ri mè ri si téé mi döu saa bwa tö xû Internet mè réseaux sociaux. Sati xù ri kè chaava mi pa prédateurs sexuels

“Suè tèpe rè xûûchî nâ kèèrè xanâ mè muru rè xöru”