Fè tiwâ menu

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Select language Xârâcùù

 TÈPE 3

Xaï kè suè döu wirè

Xaï kè suè döu wirè

“Xömè ke pwââxwâ xöri bé rö, döbwa kè xöri sumwêrê bwaatuu pékaatö.” —Pierre 4:8

Döbwa nä göu nââbu bwa chaa châmwââ döu saa xwi wâ göu. È gè wâ mi kè nârâ rè göu mè kè téé rè göu döu.

È gè mè bare kè nèkèxûâ mè bwèrè döu ni nâ si tâângâri rè. Ni nâ fètaa mi dönâ nâ Pèci Xiti ché xwa mè siè. (Matthieu 5:23, 24) Döbwa mè wiri nä xwi rè döbwa Pèci Xiti ché wiri toanôô rè bwèrè kè ché mè xwi.

 1 TÈPE WÂ DÖU SAA NÂ

DÖBWA PÈCI XITI CHÉ: “È xwi nâ . . . chaa daa, chaa xêrê kâmîa mè tèpe.” (Ecclésiaste 3:1, 7) Téé chaa daa mè göu tèpe wâ döu saa nâ. Xömè tèpe rè göu tëpùù nâ wînâ wè nâ mè ché ùnârâ rè wâ dönâ. Xânî ché “kêrênôdö” xù bé bwa rö. (Éphésiens 4:25) Döbwa döu fè saa wita pia. Xömè ke xa bwi kèèrè xânâ mè va siè pia.—Proverbes 15:4; 26:20.

Döbwa nä göu si xöru wâ chaa döu xömè göu xöru xù göu. Wita mênêî rè kè xäcie xù bé bwa rö mè ke xöri è mè pèèmêséé è. (Colossiens 4:6) Xömè göu xwi cè kè toanôô mânîrî chaa döu töwâ döu saa nâ, nä xânî tèpe.—Éphésiens 4:26.

DÖBWA MÈ GÖU XWI:

  • Téé chaa daa mè göu tèpe wâ mi döu saa nâ

  • Döbwa nä wè bwa tèpe wita xa mwêrê rè. Tâângârî mè cokwa kè tèpe pwanä dè gè rè

 2 XWATA MÈ NÈXÄ

DÖBWA PÈCI XITI CHÉ: “Xömè ke xöri dèèri. Xömè ke xânî faa sé rè dèèri mââîtaa rö.” (Romains 12:10) Kè xwata rè wiri è dörö döu. Xwata mè xwi cè kè nèxä mè “kè suè rè ni ùbwa rè ri . . . mè xwi cè kè fa wèrè rè ni.” (Pierre 3:8; Jacques 1:19) Döbwa nä xwânârâ rö nöö dè kètè wita döpwââ xwata rè. É dù kae mè ke xuu tââ ra mè nâ nä cokwa rè döbwa nâ nä xwi rè pwanä nu tèpe. Xömè mè bé bwa rö kèèrè chaa bé fôdö rö nä va siè mè chaa bé pia rö, “ke nä si bere mânîrî wâ rè.”—Ecclésiaste 7:9.

DÖBWA MÈ GÖU XWI:

  • Bwèrè döu bwa è ché è si xöru xù rö xömè ke xwata è

  • Xwata nèxä döbwa è nä xwi cè mè ché, téé xöru kè xwi rè mè kè bwa rè

3 XWI DÖBWA È CHÉ

DÖBWA PÈCI XITI CHÉ: “Ke xâpârî êrê wakè rö döbwa ke sîmêgi, nä döbwa ke tèpe söuwiri va siè chaa döu.” (Proverbes 14:23) È si dù mè göu toanôô chaari chaa kè xwi. Xömè göu xwi dönâ göu ché nâ. È faari chaa mwîî wakè mè kè xwi rè xëtë nä xöru rè göu. (Proverbes 10:4) Döbwa mè göu wakè chaa, Iööva nä “béni” rè göu tiwâ wakè nâ è xëtë.—Ecclésiaste 4:9.

DÖBWA MÈ GÖU XWI:

  • Piicè döbwa mè göu xwi nä toanôô chaa kè xwi tiwâ döu saa nâ

  • Bwèrè daa chaa cuè mè nârâ mè döu nä kae xöru