“Döbwa iööva curu chaa nâ xömè kâmûrû si châ witaa.”—Marc 10:9

Iööva faari taa ni mè ni xöri “kè tëpùù.” (Mika 6:8) È döröö döu tö nèpwéé xöyö, döbwa nä va siè kè tëpùù va siè bare atîrî. Atîrî nâ è döröö döu kèèrè xânâ mè du dötekwéi xöri ru.

Nêmwâ wâ siè kè tëpùù tö nèpwéé mi xöyö bwa. Tiwâ kè chaava xöyö rö xömè ke téé baru kè xwi.

 1 SUÈ XÖYÖ RÖ MÂÂÎTAA DÖU WÂNI

DÖBWA PÈCI XITI CHÉ: “Xömè ke piicè tara mi döbwa è döröö döu.” (Philippiens 1:10) Xöyö rö niè è döröö döu töwâ muru rö. Chaa döu ke suè mââîtaa döu wâni.

Iööva xöri mè ke kwâké wâ bé bwa rö mè göu “ooro” chaa. (Ecclésiaste 9:9) Iööva ché xöru mè ke chaava wâ bé bwa rö mè piicè kè xwi bwa mè göu ooro. (Corinthiens 10:24) Xacie xù bé bwa rö mè ke xöri è.

DÖBWA MÈ GÖU XWI:

  • Fôdö mè xwi chaa döu, téé chaari bé bwa rö

  • Nârâpârî göu nä va siè mè gè chaari

 2 CHAAVA PÈXA RÖ

DÖBWA PÈCI XITI CHÉ: “Kâmûrû bwa è xöyö è xâni téé rè dè sê ti xwâne bwa mè xöri è chaa mwîî döu saa dönâ è xwi tö pè xa rè.” (Matthieu 5:28) Döbwa mè ke ngâri mi döu saa nâ wâ rö, ke nä si tëpùù wirè bé bwa rö.

Iööva ché mè ke “chaava pèxa rö.” (Proverbes 4:23; Jérémie 17:9) Döbwa mè ke xwi, chaava kârâmè rö. (Matthieu 5:29, 30) Xwi kè xwirè Job, è si téé nâ dè sê ngê kârâmè rè mè xöri è. (Job 31:1) Dö wita téé rè wâ döbwa pornographie. Dö wita téé mè xöri rè dè kâmûrû taa bé bwa rö tö wâ télé, Internet.

DÖBWA MÈ GÖU XWI:

  • Xömè ke ché mèrè döu xù wè mi dèèri bwa mè ke xöri bé bwa rö

  • Chaava xwânârâ rè bé bwa rö, nä fataa mi kè xwi nâ è saa döbwa mè nä fasaa rè