Fè tiwâ menu

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Select language Xârâcùù

 TÈPE 9

Viaa Iööva Gè Mè Xwâmwââdö rö

Viaa Iööva Gè Mè Xwâmwââdö rö

“Viaa kâmûrû bwa è xwi nâ nèxööa mè nêdöö.”—Révélation 14:7

Kèèrè döbwa wiri sati nâ wâ pèci a, wiri toanôô châmwââ tèpe tö nèpwéé Pèci Xiti mè nä ciiwi gè mè xwâmwââdö rö. Iööva xöri mè wiri ooro. È ché mè “suè mââî è pwanä mè nä xù pööu rè mi döbwa.” (Matthieu 6:33) È xöri mè wiri xwi bé rè. Daa wâni xömè wiri xâni xa xù rè Iööva. Chaa mwîî döu xöru dönâ xù chaa kâmuru.—Matthieu 22:37, 38.

 1 KÈ NÛBÖRI IÖÖVA FA XËTË WIRI

DÖBWA PÈCI XITI CHÉ: “Nâ nä kèèrè chaa apaa xù wiri, wiri kèèrè pââü rè nâ kè ché rè Iööva.” (Corinthiens 6:18) Iööva xöri mè wiri xwi bé rè. Nââ viaa chaa kè xwi mè wiri xwi. Iööva ché wâ wiri mè “xâni viaa rè.” (Thessaloniciens 5:17) È nâ xwata mi döbwa wiri nä nârâ rè mè mi döbwa wiri nä kwèche wâ. (Philippiens 4:6) Döbwa nä wiri viaa wirè xwâmwââdö rè wiri, ri nä xâpârî rè mè Iööva kèèrè chaa dö kâmûrû xù wiri.

Döbwa wiri xa xù Iööva, xömè wiri xwata bare è. È dù kè xwi rè wiri dönâ nä xömè wiri înu Pèci Xiti mè wè mi pèci bwa è kèèrè pèci a. (Psaumes 1:1, 2) Nârâpârî xöru döbwa wiri nä sati rè. (Psaumes 77:11, 12) Kè xwata Iööva xömè wiri xâni fè ti wâ xiti.—Psaumes 122:1-4.

Kè fa xwata rè Iööva xù dèèri chaa dè kè xwi bare mè wiri nûbö ri è. Döbwa nä wiri xâni tèpe wâ Iööva wiri nä nûbö ri è.—Matthieu 28:19, 20.

DÖBWA MÈ GÖU XWI:

  • Pè chaa xêrê kâmîâ ngê chaa daa chaa tiwâ kè fârâ Pèci Xiti mè kè viaa

  • Wiri xwi mââî wakè rè Iööva mââîtaa kè fè mwârâ

2 XÖRI KÈ ÎNU MÈ KÈ TÈPE WÂ IÖÖVA[Iatr ne la götran 30]

DÖBWA PÈCI XITI CHÉ: “Nûbö ri Iööva, mè nä nûböri rè wiri.” (Jacques 4:8) Xwi chaa programme tiwâ kè înu Iööva wiri mè xwâmwââdö rè wiri nä xwi téé mi dönâ. (Genèse 18:19) Nä è si dù nâ dönâ. Xömè Iööva nöö sè wiri ngê daa wâni. Ciiwi xwâmwââdö rè wiri mè ri nûbö ri Iööva döbwa nä wiri tèpe wâ rè, “döbwa mè wiri cuè tö xûâ rè wiri, mè wiri nä fôdö tö xû xwai, mè wiri nâ mètu rè, mè wiri nä tââ toa rè.” (Deutéronome 6:6, 7) Xwi kè xwirè Josué, è ché: “Gu mè xwâmwââdö rè nâ ngê nä xwata rè Iööva.”—Josué 24:15.

DÖBWA MÈ GÖU XWI:

  • Xwi chaa programme mè ciiwi chaa kè wâ xwâmwââdö rè wiri