Fè tiwâ menu

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Select language Xârâcùù

 TÈPE 8

Döbwa Nä Chaa Döu Saa Toa

Döbwa Nä Chaa Döu Saa Toa

“Döbwa nä döu saa toanôô wiri, pwââxwâ ooro mè nä si xutuè rè.” —Pierre 1:6

Döbwa mè ke piicè xöru rè xwâmwââdö rö mè xöyö rö, bwèrè kèètè bwèrè döu saa toa mè nä xwi puu rè mè ke si ooro. (Ecclésiaste 9:11) Iööva xöri mè ciiwi ni döbwa nä döu saa toanôô ni. Döbwa mè gè mè xwâmwââdö rö xwi mi döbwa Pèci Xiti ché mè nä ciiwi rè wiri döbwa mè bwèrè döu saa toanôô wiri.

 1 SUÈ DÖU XÛ MÊRÊ IÖÖVA

DÖBWA PÈCI XITI CHÉ: “Mi döbwa wiri kwèche wâ ché xù Iööva mè nä chaava rè wiri.” (Pierre 5:7) Xâni nârâpârî mè mi döu saa bwa è toanôô wiri è si gè mè sè Iööva. (Jacques 1:13) Döbwa mè ke nûböri Iööva mè nä ciiwi xöru rö. (Isaïe 41:10) “Ché xù xêêdi è mi döbwa è nöö pèxa rö.”—Psaumes 62:8.

Wâ ni nä xöru rè döbwa mè ni fârâ mè sati döbwa Pèci Xiti ché daa wâni. Wi nä téé rè mè Iööva mè nä “fa xöru wâ wiri wâ mi döu saa nâ.” (Corinthiens 1:3, 4; Romains 15:4) Iööva ché “mè nä pè gii taa rè ni mi döbwa ni nä kwèche wâ.”—Philippiens 4:6, 7, 13.

DÖBWA MÈ GÖU XWI:

  • Viaa Iööva kèèrè xanâ mè ciiwi wiri tiwâ kè pè tä mè kè nârâcè xöru rè döu

  • Piicè chaa kè toanôô bwèrè döu xöru nä pè wé bwa è xöru jaï kè wâ ri

2 CHAAVA GÈ MÈ XWÂMWÂÂDÖ RÖ

DÖBWA PÈCI XITI CHÉ: “Kâmûrû bwa è piicè ngê pèxa rè puu mi tèpe nâ mè nä toanôô rè, mè nä xwata nèxä rè döu.” (Proverbes 18:15) Xêbùtù mi döbwa è xwi. Piicè döbwa è xöru xù ri. Fa tèpe ri. Xwata ri.—Proverbes 20:5.

Jööpè döbwa wi nâ xwi rè döbwa mè chaa kâmûrû wâ wiri nä paiimè rè? Wita bata taa têî. Nârâpârî mè “Iésu têî bare nâ.” (Jean 11:35; Ecclésiaste 3:4) É döröö döu nâ kè tââ märä mè kè mètusè. (Ecclésiaste 4:6) Kèèrè xanâ mè ke pè xöru dönâ è kwâgè wâ rö.

DÖBWA MÈ GÖU XWI:

  • Wita tâângâri mè chaa döu saa toa mè xâni tèpe wirè xwâmwââdö rè wiri. Döbwa bwèrè döu saa nä toa mè rè, ri nä si bata taa kè tèpe wirè göu

  • Tèpe wirè mi dèèri bwa bwèrè döu saa toanôô nâ ri kèèrè wiri

 3 FAARI MÈ CIIWI GÖU

DÖBWA PÈCI XITI CHÉ: “Chaa kâmûrû bwa è xwi bé rö è xâni xöri rö nä è chaa kâmûrû mè nä ciiwi rö döbwa mè döu saa nä toanôô rö.” (Proverbes 17:17) Pa bé rö xöri mè ciiwi rö, nâ ri si tâmwâ kè xwi bwa mè ri xwi. Nä wita bata taa ché xù rè ri döbwa ke xwicè. (Proverbes 12:25) Piicè bare wâ dèèri bwa ri nèxä xöru Pèci Xiti kèèrè xanâ mè ri ciiwi wiri. Mi tèpe bwa kè nèpwéé Pèci Xiti ri nä xù xù rè wiri nä ciiwi rè wiri.—Jacques 5:14.

Wiri nä toanôô rè döbwa wiri xwi cè döbwa wiri fè cè mii dèèri bwa ri atîrî Iööva mè mii döbwa è ché. Wâ wiri nä xöru rè döbwa nä wiri ciiwi mii dèèri bwa ri cemîâ. Fa xwata mè ke atîrî Iööva mè mii döbwa è ché. Xânî fè ciiwi rè mii dèèri bwa ri si nèxä Iööva, nä wita nöö mwaa rè mii dèèri bwa ri xöri wiri mè chaava wiri.—Proverbes 18:1;Corinthiens 15:58.

DÖBWA MÈ GÖU XWI:

  • Tèpe wirè bé fôdö rö nâ wînâ è mè ciiwi rö

  • Ché mèrè döbwa ke xöri