Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

Chaa Xwâmwââdö è Du Kè Ooro Rè

Introduction

Introduction

Nêmwâ mi xöyö mè mi xwâmwââdö bwa nä saa, è dù kae kè ooro chaa xwâmwââdö? È xëtë. Nä è dù kè toanôô bwèrè döu mè ciiwi ri. Pèci a è si chéxwaè xêêdi döu xû xöyö. È chéxwaè mi tèpe bwa kè wâ Pèci Xiti è döröö döu mè ni xwi wâ. Döbwa mè ni xwi xöru mi döbwa è ché xwâmwââdö rè ni nä ooro rè.