Fè tiwâ menu

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Select language Xârâcùù

Chaa Xwâmwââdö è Du Kè Ooro Rè

Chaa Xwâmwââdö è Du Kè Ooro Rè

TÈPE 1

Xwata Iööva Kèèrè Xâna Mè Xöyö Rö Ooro

Téé baru questions tiwâ kè fa xöru xöyö rè göu.

TÈPE 2

Xömè Ke Tëpùù Wèrè Bé Bwa Rö

Kè tëpùù töwâ xöyö rö xömè ke witaa mwîî döu saa kè wâ pèxa rö?

TÈPE 3

Xaï kè suè döu wirè

Kè téé nèxä döu mè nä xwi rè mè xöyö nâ mè xöru ra è xëtë mè saa.

TÈPE 4

Xaï Kè Chaava Mwânêê

Atîrî mè tëpùù xwi jööpè?

TÈPE 5

Xaï Kè Xwirè Mè Döu Tä Wirè panyiè ni

È dù kè fa sé dunyiè rö mè fa xöru xöyö rö.

TÈPE 6

Kè Baa Chaa Xûûchî Sââsé Chaa Xöyö

Kè baa rè chaa péépé è fa xëtë kae xöyö rè göu?

TÈPE 7

Xaï Kè Xëru Xuu Rè Göu

Kè suè rè tèpe va siè mè kè puni chaari mè kè suè rè tî.

TÈPE 8

Döbwa Nä Chaa Döu Saa Toa

Xêbùtù mi döbwa è xwi.

TÈPE 9

Viaa Iööva Gè Mè Xwâmwââdö rö

Xaï kè xöri kè înu mè tèpe wâ Iööva?