Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

Jööpè Dö Nâ Mwâciri Rè Iööva

Jööpè Dö Nâ Mwâciri Rè Iööva

Wiri ché mè jè . . .

 • chaa döu è nöö pèxa rö kae?

 • chaa kêrêfaxwata kae?

 • chaa mwâciri tö nèxööa kae?

 PÈCI XITI CHÉ MÊ JÈ

“Iööva suè chaa mwâciri mè nä si witaa rè mè nä anu rè.” —Daniel 2:44, Traduction du monde nouveau.

“Chaa xûûchî è baa nâ è xù xù nâ ni; è suè mè Axaa.”—Isaïe 9:6.

JÖÖPÈ MÊ NÄ PÈ MÊ NÊXÊ RÖ?

 • Chaa mwâciri xöru nä xwi è dù kè ciiwi rè wiri anâ.—Isaïe 48:17, 18.

 • Töwâ paradis mè nä toa mê rè tö xû nêdöö, wiri nä muru xöru rè. —Révélation 21:3, 4.

 WIRI ATÎRÎ KAE PÈCI XITI?

Üü, baaru kèè bwarè ji a:

 • Iésu xacie nâ döbwa Mwâciri rè Iööva nä xwi rè wâ. Iésu fa înu xù nâ pa bé rè kè viaa mè mwâciri rè Iööva toa mè. (Matthieu 6:9, 10) Iésu xacie nâ mè xaï kè xwi rè mè dèèri xwata nââ viaa.

  Döbwa nä Iésu nâ nöö xû nêdöö è fâda mi dèèri bwa ri nâ mêrê, è sakwîî pa paii è xù mûgé muru xù mi pa paii bwa! (Matthieu 15:29-38; Jean 11:38-44) È nä xacie mââî mè nä Axaa rè Mwâciri Iööva mè döbwa Mwâciri nâ mè nä xwi rè nêxê dèèri.—Révélation 11:15.

 • Mi döbwa è nä xwi nêmwâ xacie mè siimwaa mè Mwâciri rè Iööva nä toa mê rè. Iésu ché mè nâ mè mââîtaa mè Mwâciri rè Iööva xwi xöru döu tö xû nêdöö agwii dèèri nä cemîâ rè, xwi puu rè nâ pia, kirica, mè kè ngû rè nêdöö.—Matthieu 24:3, 7.

  Döbwa ni xâpârî mè mi dö nâ è nâ xwi nêmwâ. Ni nèxä mè Mwâciri rè Iööva nä faatââ rè mi dö nâ.

 NÂRÂCÈ RA

Mè nä xaï kè bwa rè muru döbwa mè Mwâciri rè Iööva nä toa mè rè?

Pèci Xiti chéxwaè töwâ PSAUMES 37:29ISAÏE 65:21-23.