Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

Mîî Tèpe Xöru Bwa è Xù Mê Rê Iööva!

 Leçon 4

Yaapè Iésu Kériso?

Yaapè Iésu Kériso?

1. Iésu è gè mê i?

Jööpè xwi puu rè mê dèèri nä fè ce rè Iésu?—MATTHIEU 11:29; MARC 10:13-16.

Iésu pepe è taa dèèri è si dù kèè xâpîrî rè nîî, nä muru tö nèxöö mââî taa mê baa tö xû nêdöö. (Jean 8:23) Iööva xwi mââî nâ è, nä wâ pu xwi wé mîî döbwa. Niè chaari Iööva xwi nâ è; puurè mê xacè ngê xuu “êrê xëru rè.” (Jean 1:14) È “Apè” rè tèpe rè Iööva puurè mê xacè ngê tèpe.​—Fârâ Proverbes 8:22, 23, 30; Colossiens 1:15, 16.

2. È wîjè Iésu mê ti nâ xû nêdöö?

Iööva nû mê nâ xuu rè ti xû nêdöö, è xù ché mê nâ è ti nèpwéé Marie. Panèè rè siè mê chaa kâmûrû. (Luc 1:30-35) È mê ti nâ xû nêdöö (1) tiwâ kèè fa-înû kêrênödö xû Iööva, (2) è fa sati kèèrè niè kèè xwirè êrê xörii Iööva döbwa mê döu nä xëtë, (3) è xù muru rè tiwâ kèè “xâdüü” saa tö xû nêdöö.​—Fârâ Matthieu 20:28.

3. È wîjè xömè Iésu xâdüü saa rè nîî?

È xù nä muru rè mê xêbawi ngê paiimè. (Exode 21:29, 30) Kèè paiimè mê kèè bêêri è si nöö wâ êêrê xwirè Iööva xù dèèri. Xai kèè néxä rè nîî? Iööva ché xù nâ Adam döbwa mê si xwata döu mê nä paiimè rè. (Genèse 2:16, 17; 5:5) Pèci Xiti ché mê niè “pè catù” nâ paiimè tö xû nêdöö. È xù xù nâ dèèri döu saa mê paiimè. Nîî xwi cè chaa muru mê xêbawi kèè paiimè döbwa Adam xù nâ.​—Fârâ Romains 5:12; 6:23.

Yaapè kâmûrû bwa mê xêbawi paiimè? Wâ siè chaa kâmûrû mê xâdüü saa rè nîî döbwa nä nîî paiimè nîî xâdüü kèè xwi nâ rè nîî saa.​—Fârâ Psaume 49:7-9.

4. È wîjè Iésu paiimè nâ?

È pepe taa nîî, Iésu siè saa töwâ rè. È si du mê paiimè tùù saa rè. È si xwi nâ saa. È paiimè nâ tùù saa rè nîî. È nù mê nâ xuu rè mê paiimè nêxê nîî, Iööva xacië xwânârâ rè xù dèèri. Iésu xacië bare xânârâ rè döbwa nä è saxwêrê tèpe panèè rè tiwâ kèè xù muru xâdüü saa rè nîî.​—Fârâ Jean 3:16; Romains 5:18, 19.

5. Iésu nä xwi rè jööpè nêmwâ?

Döbwa è nä nöö xû nêdöö Iésu sakwîî pa paii, xù mûgè muru mîî pa paii bwa mê ciiwi mîî dèèri bwa ri cemîâ. È xacië döbwa mê nä xwirè ngê chaa bwèrè daa nêxê mîî dèèri bwa ri xwata döu. (Matthieu 15:30, 31; Jean 5:28) Nêdee kèè paiimè rè, Iööva famuru mûgè nâ è, nîî si xâpîrî è. (1 Pierre 3:18) Pwânâ è tââ tö sèdènûrû Iööva, tiwâ döbwa mê Iööva xù xëtë rè tiwâ kèè Aaxa tö xû nêdöö. (Hébreux 12:12, 13) Nêmwâ, è nä Aaxa tö nèxöö, nä dèèri rè nä faxwata dö xöru xù è tö kèrèxwâ rè agwii.​—Fârâ Daniel 7:13, 14; Matthieu 24:14.

Sii mwaa, mê Iésu nä wakè ngê xëtë rè Aaxa mê witaa kèè cemîâ mê mîî bwa ri nä fa-cemîâ rè nîî. Mîî bwa ri xacië mê ri atîrî mê saxwêrê è ri nä muru mwâmwaa rè.​—Fârâ Psaumes 37:9-11.