1. Iööva xwata kae mîî nââ viaa bwa xêêdi?

Iööva xacè mê dèèri kèè nêdöö agwii mê ri nûbö ri è töwâ nââ viaa. (Psaume 65:2) Nä è si xwata mîî nââ viaa bwa xêêdi. Kèèrè fè nââ viaa rè chaa kâmûrû bwa è xânî saa kwêê rè. (1 Pierre 3:7) Kèèrè nââ viaa pa Israélites döbwa ri nä xwi fè rè döu saa. Iööva töpwé nââ viaa wé mîî bwa ri xwi dö saa döbwa nä ri jönô mûgé xù è. Nââ viaa chaa döu nîî fa-sé.​—Fârâ Isaïe 1:15; 55:7.

2. Xai kèè viaa?

Nââ viaa chaa kèè jönô dö nâ; xömè nîî viaa chaari Iööva döbwa niè è puu nîî. (Matthieu 4:10; 6:9) Töwâ kèè saa rè nîî, xömè nîî viaa xû nî Iésu döbwa è paiimè nâ nêxê nîî. (Jean 4:6) Iööva è si xörii mê nîî ché döchaa döu nèpwéé nââ viaa rè nîî, è xörii mê nââ viaa gè wâ nîî.​—Fârâ Matthieu 6:7; Philippiens 4:6, 7.

Iööva xwata ba mîî nââ viaa bwa è gè wâ pèxa rè nîî. (1 Samuel 1:12, 13) È xacè nîî mê nîî xânî viaa cè rè, ngê kôôda mê chêêdè, döbwa nîî nä daa, döbwa bwèrè döu saa xwi bare.​—Fârâ Psaume 55:22; Matthieu 15:36.

3. È wîjè wé mîî bwa ri nöö wâ dö xiti bwa xömè ri xânî pùùtè?

È si xwaiè nâ kèè nûbö ri rè Iööva, xû nâ döbwa nîî nä muru wirè mîî dèèri bwa ri si néxä è mê futu kèè ùjùù bwa mê nä xwirè tö xû nêdöö. (2 Timothée 3:1, 4; 2 Pierre 3:3, 13) Nîî xwi cè mê pa bé xiti rè nîî xânî xapwèi rè nîî, ri xwi cè bare nîî.​—Fârâ Hébreux 10:24, 25.

 Kèè fè cè rè mîî dèèri bwa ri xörii Iööva ciiwi nîî tiwâ kèè nûbo ri rè. Töwâ tôôbùtù rè pa Témoins rè Iööva nîî mê pa bé nîî nä xânî xa xëtë xwânârâ rè nîî kèèrè xana mê nîî atîrî Iööva.​—Fârâ Romains 1:11, 12.

4. Xai kèè xwirè wîrî mê wî nûbö ri Iööva?

È dù kèè nûbö ri rè wîrî Iööva döbwa nä wîrî nârâpârî mîî döbwa wî nä sati xû Tèpe rè. Nârâcè kèè xwirè, mîî döbwa è nä ché rè, mîî döbwa mê nä xwi rè wâ. Döbwa mê wî nä viaa mê nârâcè xöru, wî nä ei rè Iööva tiwâ xwânârâ rè mê kèè néxä rè döu.​—Fârâ Josué 1:8; Psaume 1:1-3.

È dù kèè nûbö ri rè Iööva döbwa mê wîrî atîrî è mê néxä è. Atîrî è kèèrè chaa buké xömè wî xânî xö rè kèèrè xana mê kaxê xöru. È du kè fa kaxê atîrî rè wîrî xömè wî xâni téé döbwa Pèci Xiti ché.​—Fârâ Matthieu 4:4; Hébreux 11:1, 6.

5. Jööpè nêxê wîrî döbwa mê wî nûbö ri Iööva?

Iööva kwèche wâ mîî bwa ri xörii è. Niè è du kèè chaava rè wîrî wâ mîî döu bwa mê nä fa-saa rè atîrî mê muru mwâmwaa rè wîrî. (Psaume 91:1, 2, 7-10) È xa chaava mîî döu saa bwa kwè mê nä fa-saa rè muru rè wîrî mê kèè oroo. È sati xù wîrî kèè muru xöru.​—Fârâ Psaumes 73:27, 28; Jacques 4:4, 8.