1. È wîjè xwâxöyö è dörö döu tiwâ kèè fa xöru chaa xwâmwââdö?

Iööva, apuu döu xöru è ooro è xwèrii mê mîî xwâmwââdö bwa ooro bare. (1 Timothée 1:11) Niè puu xwâxöyö. Kèè dö bwarè è si xöru, xömè nîî chaava tî bwa xû xwâxöyö tö xû nùi rè nîî, è chaava mê fa xôru dötekwèi mê pââü rè ru.

Iööva xai kèè téé rè xwâxöyö? È xwèrii mê xwâxöyö rè sê mê kâmûrû anû. Pa xwirè xiti xömè ri chaava tî bwa tö xû xwâxôyö tö nùi rè ri. (Luc 2:1, 4, 5) Iööva xwèrii mê du dötekwèi ru atîrî ru. (Hébreux 13:4) È miiri kèè penyi. (Malaki 2:16) Chaa kè wâ ru mê nä xwirè döu saa, wébwa è si xwi döu saa, mê nä dù kèè fèètaa rè mê xöyö mûgé.​—Fârâ Matthieu 19:3-6, 9.

2. Xai kèè xwirè dötekwèi mê ru xöru xù ru?

Iööva xwi nâ xötö mê sê ru ciiwi ru tö nèpwéé xwâxöyö nâ. (Genèse 2:18) Xötö xömè wakè jatù mê fa înû kèè néxä Iööva xù xwâmwââdö rè. Xömè dö kèè xwèrii kwêê rè. Xömè ru xwèrii mê pèèmêséé ru. Siè chaa kâmûrû mê chaa sê mê xöru, döbwa mê ru xwèrii mê xwâxöyö rè ru xöru, xömè ru sati kèè jönô.​—Fârâ Ephésiens 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pierre 3:7.

3. È dù kae kèè fa-tââ kèè xöyö bwa è si ooro?

Döbwa mê kèè xöyö rö fèè saa, xömè göu xwi dö xöru kèrè dö xwânârâ. (1 Corinthiens 13:4, 5) Tèpe rè Iööva ché mê kèè penyi mê nä si pè mê rê döu xöru ti népwéé xöyö nâ.​—Fârâ 1 Corinthiens 7:10- 13.

4. Paxûûchî, Iööva xörii jööpè nêxê wîrî?

Iööva xörii mê wî ooro. Padopwa Iööva xùxù wîrî bwèrè tèpe xöru, mê wî muru xöru, mê wî xwi téé panyè wîrî döbwa ri téé gwéré döu. (Colossiens 3:20) Döbwa mê wî xwi döu xöru nêxê Iööva mê Xuu rè, xöru mê wî ooro.​—Fârâ Ecclésiaste 11:9–12:1; Matthieu 19:13-15; 21:15, 16.

5. Panyè paxûûchî xai kèè fa ooro pââü rè wîrî?

Xömè wî sîmêgi cè ääda, xûâ mê xöu rè pââü rè wîrî. (1 Timothée 5:8) Döbwa mê wî xwèrii mê ri ooro, xömè wî fa sati kèè xwèrii Iööva mê fa înû rè ri. (Ephésiens 6:4) Ri nä xâpîrî mê wî xörii Iööva mîî ba xörii rè. Mîî döbwa wî nä satu nèpwéé Pèci Xiti mê nä fa xöru xwânârâ rè ri.​—Fârâ Deutéronome 6:4-7; Proverbes 22:6.

Paxûûchî wâ ri xöru döbwa nä nîî xapwèi ri. Ri xwicè mê nîî xânî chéxwâé döu. Mîî döbwa è nä sati xù ri mê nä ciiwi rè ri kèè sii xwi rè döu saa. (Proverbes 22:15) Döbwa mê nîî chéxwâé döu xù ri, xömè nîî si ngù saa wâ ri.​—Fârâ Colossiens 3:21.

Pa Témoins rè Iööva xwi nâ bwaatuu Pèci Xiti nêxê paxûûchî mê panyiè ri. Mîî pèci nâ è gè wâ pèci xiti.​—Fârâ Psaume 19:7, 11.