Fè tiwâ menu

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Select language Xârâcùù

 Leçon 3

Mîî Tèpe Xöru Bwa Tö Nèpwéé Pèci Xiti Gè Mê Kae Sè Iööva?

Mîî Tèpe Xöru Bwa Tö Nèpwéé Pèci Xiti Gè Mê Kae Sè Iööva?

1. Yaapè apuu Pèci Xiti?

Tèpe bwa mê dèèri nä muru mwâmwaa rè tö xû nêdöö nöö nèpwéé Pèci Xiti. (Psaume 37:29) 66 xuu pèci xwi Pèci Xiti. Iööva fa su ngê nâ 40 dèèri: mîî kêrênürü pèci mââi êrê su rè Moïse tö xû 3 500 xwada. Bwii rè bwa apôtre Jean è xwi môrô 1 900 xwada. Ri su nâ xwânârâ rè yaapè? Xwânârâ rè Iööva si mê êê-ri è xùxù nâ ri kèrè kwéé xiti. (2 Samuel 23:2) Iööva niè è apuu Pèci Xiti.​—Fârâ 2 Timothée 3:16; 2 Pierre 1:20, 21.

2. Xai kèè tâmwâ mê Pèci Xiti gè mê sè Iööva?

Nîî néxä mê Pèci Xiti gè mê sè Iööva xù nâ döbwa è chépèrè döbwa mê nä toa mêrê. É si du kèè xwi rè chaa kâmûrû. (Josué 23:14) Döchaa Iööva Mîda Rè sé è chégwéré döbwa mê nä toa mêrê.​—Fârâ Isaïe 42:9; 46:10.

Chaa pèci è gè mê sè Iööva niè chaari Pèci Xiti niè dönâ. Ê ta nâ bwaatuu tö châmwâ nââ kèè xa. Chaa nuu pèci fèèté la science. Mîî 40 pa su rè nâ ché döchaa döu. * È xacië xwânârâ Iööva. Nêmwâ è fa xöru dèèri. Mîî kèè bwa rè nâ xacië xù châmwâ dèèri mê Pèci Xiti tèpe rè Iööva.​—Fârâ 1 Thessaloniciens 2:13.

 3. Pèci Xiti tèpe wâ jè?

Tèpe xöru bwa è nöö nèpwéé Pèci Xiti è xacië mê Iööva mê nä xwi rè chaa döu xöru ngê dö xwânârâ rè nêxê dèèri xêêdi. È chéxwaé mê muru tö xû nêdöö nèpwéé kètè xöru mwa taa nâ nîî gwèè mê nâ tö u nâbu kêrê-faxwata, nä xai kèè xwirè Iööva mê xù mûgè döu xöru tö kèrèxwâ rè agwii.​—Fârâ Révélation 21:4, 5.

Pèci a è nöö nèpwéé rè nâ bwèrè tî mê puu dö tèpe mê kèè chéxwaé döu. È faxwata kèè bwarè Iööva wirè dèèri, mê kèè bwarè. Pèci Xiti è du kèè fa néxä rè wîrî Iööva. È chéxwaé mê xai kèè xwirè wîrî mê wî bé rè.​—Fârâ Psaume 19: 7, 11; Jacques 2:23; 4:8.

4. Xai kèè néxä rè wîrî Pèci Xiti?

Pèci a mê nä fa néxä Pèci Xiti döbwa mê nîî pè kèè xwi rè Iésu. È pè chaa nyîbè tèpe pwânâ wébwa nä è chéxwaè tèpe xiti.​—Fârâ Luc 24:27, 45.

Wâ siè chaa döu xöru taa tèpe xöru bwa gè mê sè Iööva. Bwèrè dèèri si nâ xwata rè döu nä bwèrè ri bere. Nä witaa bata xëtë xwâ. Döbwa mê wîrî néxä Iööva wîrî nä muru mwâmwaa rè.​—Fârâ Jean 17:3.

 

^ pal. 3 Téé brochure Un livre pour tous.