1. Jööpè mîî döu xöru bwa Iööva xù xù nîî?

Iööva xörii mê dèèri muru xöru tö xû nêdöö. È xwi nâ nêdöö mê mîî döbwa xêêdi tö xû rè xù nâ döbwa è xörii nîî. Sii mwaa mê nä xù xù rè dèèri tö xû mîî neï bwa xêêdi chaa döu xöru mê nä witaa rè puu mîî döu saa bwa.​—Fârâ Jérémie 29:11.

Va siè chaa kwânyî tèpe mê sawitaa dö saa kèè paii mê paiimè. Chaa tèpe xöru ji a: Sii mwaa mê Iööva nä bawi rè mîî kwânyî tèpe rè dèèri kèrè êê-rè. Dèèri rè nä muru xöru mê sii paii.​—Fârâ Isaïe 25:8; 33:24; Daniel 2:44.

2. È wîjè mîî tèpe xöru nâ xömè ri toa piriri?

Döbwa mê Iööva nä saa witaa rè dèèri saa kèè xû nêdöö wâ nä siè kèè cemîâ. (Tsephania 2:3) Anîî mê dö nâ nä toa rè? Mîî kèè bwarè bwa è nä xwi nêmwâ pèci xiti ché mê nâ. Mîî dö nâ faaba mê sii mwaa mê Iööva nä toa rè.​—Fârâ 2 Timothée 3:1-5.

3. Jööpè döbwa mê nîî xwi?

Xömè nîî néxä Iööva tö nèpwéé pèci xiti è kèèrè chaa pèci ê su rè chaa apaa è xörii nîî. È ché mîî döbwa mê nîî xwi kèèrè mê nîî muru xöru nêmwâ mê muru mwâmwaa tö xû nêdöö. Bwèrè dèèri mê ri nä miiri rè mê nîî ciiwi wîrî tiwâ kèè néxä rè. Wita wînâ rè rî mê rî fatââ wîrî tiwâ kèè néxä rè chaa döu xoru mê nä toa mê rè.​—Fârâ Proverbes 29:25; Révélation 14:6, 7.