Fè tiwâ menu

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Select language Xârâcùù

 Leçon 7

Jööpè Dö Nâ Mwâciri Rè Iööva?

Jööpè Dö Nâ Mwâciri Rè Iööva?

1. Jööpè dö nâ Mwâciri rè Iööva?

Jööpè xwi puu rè mê Iésu chaa Aaxa xöru?—MARC 1:40-42.

Mwâciri rè Iööva chaa kwanyî tèpe tö nèxöö. Mê nâ bawi rè wé mîî kwanyî tèpe bwa mê nä xwirè êêrê xörii rè tö nèxöö mê nêdöö. Chaa tèpe xöru dö nâ! Sii mwâ mê Mwâciri nâ nä fa xöru dèèri mê nä fa pùùtè ri tö xû nêdöö.​—Fârâ Daniel 2:44; Matthieu 6:9, 10; 24:14.

Chaa mwâciri xömè aaxa rè xwi. Nèpwéé Mwâciri nâ Iööva fa cuè nâ Iésu.​—Fârâ Révélation 11:15.

2. È wîjè Iésu è chaa Aaxa xöru?

Xuu rè Iööva chaa Aaxa è xöru, è beretùù döbwa è xöru. (Jean 1:14) Xëtë rè xwi mê ciiwi dèèri kèè mê nèxöö è nä wakè mê ti xû nêdöö. Nèdee kèè muru mûgé rè, è péré ti nèxöö, è cuè tö nè sêdènûrû Iööva, è tââ ngâri mê suè Aaxa. (Hébreux 10:12, 13) Pwânâ Iööva wâ xù xëtë rè tiwâ wakè nâ.​—Fârâ Daniel 7:13, 14.

3. Yaapè nä wakè rè wirè Iésu?

Chaa kéé dèèri è ùxä nâ ri nä wakè wirè Iésu tö nèxöö. (Daniel 7:27) Mîî dèèri rè bwa è pè maii nâ ri pa apôtres ri atîrî Iésu. Pwânâ Iööva suè bare bwèrè pâê mê pâdö ri atîrî è tixwânee anâ. Kèèrè Iésu mê nä famuru mûgé rè ri tö nèxöö.​—Fârâ Jean 14:1-3; 1 Corinthiens 15:42-44.

 Banîî dèèri péré ti nèxöö? Chaa puké dèèri kèè ché rè Iésu. (Luc 12:32) Ri pa 144 000. Ri wakè wirè ti mê nêdöö.​—Fârâ Révélation 14:1.

4. Jööpè wâ xwi nâ döbwa nä Iésu nââbu nâ kèè wakè?

Mwâciri rè Iööva nââbu nâ kèè wakè ngè 1914. * Döbwa Aaxa Iésu xwi mö nâ è sa ché mê nâ Satan mê pa démonion rè ti xû nêdöö. È pwââxwâ bere, è fa mîrînyôô döu tö xû nêdöö agwii. (Révélation 12:7-10, 12) Kèè wâ daa nâ döu nä pwââxwâ saa tö xû nêdöö, pia, kirica, paii mê kèè ngû rè nèdöö, “mîî dönâ” xacië mê sii mwaa mê Mwâciri rè Iööva nä toa mê rê.​—Fârâ Luc 21:7, 10, 11, 31.

5. È nä xwi jööpè nâ Mwâciri rè Iööva?

Mwâciri rè Iööva nu fè dèèri mîî fa-xwata tèpe xöru. Pwânâ mê xèbutu dèèri kèè mê mîî nèpwéé kètè bwa ri saxwêrê tèpe rè. Châmwâ dèèri wâ kwara rè Iésu. Mwâciri rè Iööva nä chavaa rè ri döbwa mê nä witaa saa bwa tö xû nêdöö nêmwâ. Wé mîî bwa ri xwèrii mîî pè döu xöru kèè wâ Mwâciri nâ, xömè ri sati kèè saxwêrê Iésu.​—Fârâ Révélation 7:9, 14, 16, 17.

Tö nèpwéé mîî 1 000 xwâda bwa, Mwâciri nâ mûgé xwirè êêrê xörii rè Iööva nêxê dèèri. Nêdöö agwii mê nä dùmä chaa kètè xöru. Pwânâ Iésu xù mûgé Mwâciri xù panèè rè. (1 Corinthiens 15:24-26) È xwi kae nâ chaa kâmûrû ke xwèrii mê ke fa xwata ngê Mwâciri rè Iööva?​—Fârâ Psaumes 37:10, 11, 29.

 

^ pal. 6 Tiwâ kèè néxä bare mîî prophéties bibliques bwa è ché xwâda nâ 1914, téé pèci Qu’enseigne réellement la Bible ?, pages 215-218.