Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

Mîî Tèpe Xöru Bwa è Xù Mê Rê Iööva!

 Leçon 5

Jööpè Êêrê Xörii Rè Iööva Ti Nêdöö?

Jööpè Êêrê Xörii Rè Iööva Ti Nêdöö?

1. È wîjè Iööva xwi nâ nêdöö?

Iööva xù nâ nêdöö xù pâê mê pââdö: kamè nîî. Döbwa nä è xwi nâ du dötekwèi bwa Adam mê Ève, è si xwi nâ ru mê ru muru tö nèxöö. È xwi xwâ nâ bwèrè dèèri ti nèxöö. ( Job 38:4, 7) È suè mââi nâ kâmûrû bwa è xwi nâ è tö kètè xöru bwa, è xacè ngê Éden. (Genèse 2:15-17) È xù nâ muru mwâmwaa xù niè mê pââü rè tö xû nêdöö.Fârâ Psaume 37:29; 115:16.

Tö ù nâbu rè dö chaa kètè nâ Éden nä chaa kètè xöru. Adam mê Ève xömè ru xëru mê fa xûda nêdöö kèrè pââü rè ru. Pwanâ xömè ru xêgwéré nêdöö agwii tiwâ kèè xwi rè kètè xöru. (Genèse 1:28) Nêdöö mê nä si fa saa rè. Mê va nöö rè nâ döbwa ubwa rè kâmûrû.Fârâ Psaume 104:5.

2. È wîjè nêdöö è si chaa kètè xöru nêmwâ?

Adam mê Ève si xwata nâ Iööva. È sa toa ru kèè kètè xöru nâ. Kètè xöru wâ mwa nâ wâ siè chaa kâmûrû mê xêgwéré mûgè è. Kèèrè bwa Pèci Xiti ché nêdöö nöö “xù nênâxê kâmûrû a saa.”Job 9:24.Fârâ Genèse 3:23, 24.

Iööva mê nä kae si xwii mûgè êêrê xörii rè kèrè ù nâbu rè nêxê dèèri? Siè! È xwi gwéré döu xwi nâ mîda rè. (Isaïe 45:18) Mê nä mûgé pè mê rè dèèri tiwâ kèè bwarè bwa tö ù nâbu rè.Fârâ Psaume 37:11, 34.

3. Xai mûgé kèè toanôô rè chaa kètè xöru kèèrè Éden?

Kètè xöru nâ mûgé xwirè tö nêdöö döbwa mê Iésu Aaxa rè Iööva nâ wakè rè. Wirè dèèri kèè nèxöö, è nä saa witaa rè mîî dèèri bwa ri miiri Iööva töwâ chaa pia nî rè Har-Maguédôn. Pwânâ è sumwêrê Satan 1 000 xwâda. Mîî dèèri bwa ri xörii Iööva nä xö-muru rè töwâ pia nâ döbwa Iésu  nâ kwâké wâ ri. Ri nâ muru mwâmwaa rè tö xû nêdöö nèpwéé Kètè Xöru.Fârâ Révélation 20:1-3; 21:3, 4.

4. Anîî mê kèè cemîâ nä cökwa rè?

Anîî mê Iööva nä fatââ rè saa tö xû nêdöö Iésu xù “chaa faaba” xacië mê döu saa wâ nä cokwa rè. Mîî kèè bwarè bwa nêmwâ fa saa muru rè kâmûrû, è xacië mê nîî nöö “xwânee mîî bwi daa bwa.”Fârâ Matthieu 24:3, 7-14, 21, 22.

Tö nèpwéé mîî 1 000 xwâda Iésu mê nâ wakè kèè mê nèxöö, mê nä fa tââ rè cemîâ. (Isaïe 9:6, 7; 11:9) Mê nä si axaa chaa ri rè mê nä ba ciwi wé mîî bwa mîî nubö ri Iööva, è nä witaa saa rè mîî dèèri bwa ri xörii è. Wirè Iésu, Iööva witaa kèè paii, kèè bêêrî mê paiimè.Fârâ Isaïe 25:8; 33:24.

5. Yaapè nä muru tö nèpwéé kètè xöru bwa mê nä toa mê rè?

Tö mwââxiti pa Témoins rè Iööva wîrî nä pùùtè rè wirè bwèrè dèèri ri xwèrii mê sati kèè xörii Iööva

Mîî dééri bwa ri xwata Iööva nîî mîî nä muru tö nèpwéé kètè xöru. (1 Jean 2:17) Iésu nû pa bé rè mê ri piicè dö dèèri mê fa înû ri xai kèè xöru ce Iööva. Nêmwâ Iööva nä xacè rè dèèri mê ri muru tö nèpwéé kètè xöru bwa mê nä toa mê rê. (Tsephania 2:3) Tö mwââxiti pa Témoins rè Iööva nîî sati döu xöru xù dötekwèï. Pa xûûchî mê panyè ri jönô mê xaxu chaa Iööva, sati kèè muru xöru, kèè fa înû bwa kèè nèpwéé Pèci Xiti.Fârâ Mika 4:1-4.