Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

Mîî Tèpe Xöru Bwa è Xù Mê Rê Iööva!

 Leçon 14

È Wîjè Iööva Bèèdö Nâ Bwèrè Dèèri?

È Wîjè Iööva Bèèdö Nâ Bwèrè Dèèri?

1. È wîjè gwèè nâ Iööva bèèdö nâ pa Israélites?

Iööva bèèdö dèèri wâ Abraham, nä è xuxu ri bwèrè tî. È xacè ngê ri Israël. Ri, ri wâ ngâri tèpe rè. (Psaume 147:19, 20) Döu xöru nä xwi nêmwâ nêxê dèèri xêêdi, è xwi puurè nâ pa Israélites.​Fârâ Genèse 22:18.

Iööva uxä nâ pa Israélites mê ri pa témoins rè. Kêrê faxwata rè ri xacië mê bwèrè döu xöru toanôô nîî döbwa mê nîî saxwêrê mîî tî nâ. (Deutéronome 4:6) Töwâ kèè bwarè ri, bwèrè va nâ sati kèè néxä Iööva.​—Fârâ Isaïe 43:10, 12.

2. È wîjè mîî dèèri bwa ri nöö wâ dö xiti ri bèèdö?

Chaa daa wâ toa mê, Iööva wâ fèèta Israël. Iööva wâ suè bwèrè dèèri bawi rè ri. (Matthieu 21:43; 23:37, 38) Anâ mîî dèèri bwa ri nöö wâ dö xiti bwa, ri, ri pa Témoins rè Iööva.​—Fârâ Actes 15:14, 17.

Iésu bèèdö nâ pa bé rè mê ri faxwata mê ciiwi dèèri kèè mîî nèpwéé kètè bwa mîî mê bare xwi bé rè. (Matthieu 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Töwâ mîî bwi daa bwa nêmwâ, wakè nâ è nä xwi. Töwâ kêrê fa xwata mö, Iööva fa pùùtè bwatu dèèri kèè mê mîî nèpwéé kètè bwa töwâ dö xiti nâ. (Révélation 7:9, 10) Mîî dèèri nâ ri nöö wâ dö xiti nâ ri bèèdö tiwâ kèè xapwèi mê ciiwi. Tö kèrèxwâ rè agwii ri înû dö chaa döu xû Iööva tö mwaaxiti rè ri.​—Fârâ Hébreux 10:24, 25.

 3. Xai nâ kèè toa rè pa Témoins rè Iööva?

Xwada bwa 1870, chaaké pa înû rè Pèci Xiti xâpârî nâ bwèrè kêrê nödö xû Iööva ê nû mènèi nâ. Ri néxä mê Iésu bèèdö dèèri rè mê ri fa xwata, pwânâ ri wâ fa xwata Mwâciri rè Iööva tö kètè wânî. Xwada bwa 1931, ri wâ pè nî bwa Témoins rè Iööva.​—Fârâ Actes 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Pa Témoins rè Iööva xai kèè xwi rè ri mê ri bèèdö?

Gwèè nâ mîî dèèri rè bwa tö wémi nèpwéé kètè nä fèèté döbwa Collège central nä ché rè; è néxä mê Iésu aaxa rè dö xiti. (Actes 16:4, 5) Nêmwâ pa Témoins rè Iööva ri xwi téé mîî dèèri nâ kèèrè gwèè nâ. Mîî pââbu xiti tö népwéé mîî filiales nâ chaava mê téé kèè chèpwîrî kèè sû, kèè nû bwèrè pèci gè wâ Pèci Xiti töwâ 600 nââ kèè xa. Ri pè mê xapwéi kèè nèpwéé Pèci Xiti mê mèrè nêxê 100 000 mwaaxiti tö nêdöö agwii. Tö nèpwéé mîî mwaaxiti nâ bwèrè pa pââdö ri fa înû Pèci Xiti, ri chaava ngê dö xwânârâ dèèri rè Iööva.​—Fârâ 1 Pierre 5:2, 3.

Pa Témoins rè Iööva ri bèèdö tiwâ kèè faxwata mê fa înû dö xöru kèè nèpwéé Pèci Xiti, kèèrè xana mê ri xwi kèè xwirè Iésu. Kèèrè pa apôtres ri fè faxwata tèpe rè Iööva tiwâ mîî xûâ bwa. (Actes 20:20) Ri faari taa wé mîî dèèri bwa ri xwèrii kae mîî sati kêrê nödö xû Iööva tö nèpwéé Pèci Xiti. Ri si bèèdö chaa ri, ri chaa xwâmwââdö, dö chaa apaa rè ri, è xwèrii ri, xânî kwèche wâ ri. (2 Thessaloniciens 1:3) Döbwa nä ri xwi mîî dö nâ ri oroo jai taa mîî dèèri bwa tö xû nêdöö.​—Fârâ Psaume 33:12; Actes 20:35.