Fè tiwâ menu

Pa Témwê Rè Iööva

Select language Xârâcùù

Xaï Kèè Téé Rè Wîrî Pèci Xiti?

Xaï Kèè Téé Rè Wîrî Pèci Xiti?

Wîrî ché mê jè . . .

  • tèpe rè dèèri kae?

  • kêrêchönô, kêrêfaxwata, xwânimö kae?

  • tèpe rè Iööva kae?

 PÈCI XITI CHÉ MÊ JÈ

“È chaa pèci è gè mê sè Iööva.”—2 Timothée 3:16, Traduction du monde nouveau.

JÖÖPÈ MÊ NÄ PÈ MÊ NÊXÊ RÖ?

È chèxwaè kèè bwarè muru. —Proverbes 2:1-5.

È xace xwaï mèrè xù rö. —Psaume 119:105.

È xace dö xöru bwa mê nä toa mèrè.—Romains 15:4.

 WÎRÎ ATÎRÎ KAE PÈCI XITI?

Üü, baché kèè bwarè ji a:

  • Su dö chaa döu. Quarante dèèri su na Pèci Xiti, tö xû 1 600 xwâda. Ri nä si tâmwâ rè ri, mîî döbwa ri su na è fè chaa kèè ûnââbu rè ti xwânee rè. Pèci Xiti ché dö chaa döu.

  • È nôdö nä kêrêfaxwata. Pa su rè wémi pèci bwa sûxwârâ saa rè ri nä pa su rè Pèci Xiti ri tëpùù, ri chépaa saa rè ri mê saa rè dèèri rè ri. —Chroniques 36:15, 16; Psaume 51:1-4.

  • È chégwéré döbwa mê nä toa mèrè. Deux cents xwada maï na è ché mê na kèè sa rè Babylone. (Isaïe 13:17-22) È ché ba re nî aaxa bwa mê nä sa rè.—Isaïe 45:1-3.

Chèmwââ tèpe, Pèci Xiti ché mê na wâ toa xêêdi môrô. È kèè rè xânâ döbwa tèpe rè Iööva.—Pierre 1:21.

 NÂRÂCÈ RA

Xaï kèè xwirè tèpe Iööva mê fa xöru muru rö?

Pèci Xiti chéxwaé töwâ ISAÏE 48:17, 18TIMOTHÉE 3:16, 17.