Xù rö è xëtë kae kè xwi rè döu xöru?— Bwèrè dèèri ché mè üü. Pèci Xiti tèpe wâ chaa xûûchîî nî rè Yoshiya. Xù è, è xëtë tiwâ kè xwi rè döu xöru. È xöru döbwa bwèrè dèèri ri nä xöri è nä ciiwi rè. Ni tèpe wâ rè mè mi dèèri nâ.

Yoshiya xuu rè Amôn, aaxa kè Juda. Amôn chaa kâmûrû saa; è nä su bwaaxê rè mè xa xù mi statues bwa. Döbwa è paiimè nâ, Yoshiya wâ aaxa tö Juda. Huit xwâdaa rè chaari! Xù rö è dùùmää kae aapa rè?— Siè, tönû!

Tsephania xa chaava nâ dèèri mè ri wita su bwaaxê ri mè xa xu mi statues

Döbwa è nä dopwa, Yoshiya nä xwata rè Iööva. È nä fôdö chaari wi rè mi dèèri bwa ri xöri è mè Iööva. Mi dèèri nâ ri xöri rè nä ciiwi rè tiwâ kè xwi rè döu xöru. Yaapè mi pa bé fôdö rè. Ni tèpe wâ baru.

Chaa kè wâ ri nî rè Tsephania, chaa prophète. Tsephania xa chaava nä dèèri kè Juda mè bwèrè döu saa nä  toanôô rè ri döbwa mè ri jönô mè xa xu mi statues nâ. Yoshiya xwata nâ Tsephania: È xa xu Iööva nä va si mè mi statues bwa.

Dè bé fôdö rè nî rè Jérémie. Döchaa döu xwâda rè ru, ru kaxê chaa nâ. U xâni fôdö chaa, döbwa nä Yoshiya wâ paimè nâ, Jérémie su nâ chaa söö nêxê rè döbwa è nârâ è. Jérémie mè Yoshiya nä xwi rè döu xöru mè xwata Iööva.

Yoshiya mè Jérémie ru nä ciiwi rè ru tiwâ kè xwi rè döu xöru

È sati jööpè xù rö nâ kèè-bwa rè Yoshiya?— Döbwa è nä wèrè Yoshiya nä xöri mè xwi döu xöru. È nèxä mè pa bé fôdö rè bwa xöri chaari Iööva. Gè bare xömè pa bé fôdö rö ri xwèri Iööva mè ri ciiwi rö tiwâ kè xwi rè döu xöru!

FÂRÂ TÖ NÈPWÉÉ PÈCI XITI RÖ

  • 2 Chroniques 33:21-25; 34:1, 2; 35:25