Fè tiwâ menu

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Select language Xârâcùù

 TÈPE 12

Xèrè Paul Xëtë Rè Nä Xwi

Xèrè Paul Xëtë Rè Nä Xwi

Ni téé chaa xuu dopwa è ciiwi nâ tonton rè. Tonton rè, niè apôtre Paul. Ni si tâmwâ nî rè, ni nèxä mè xëtë rè xwi nâ mè xwi chaa döu. Ke nâ nèxä kae tèpe rè?—

Paul è nä nöö prison tö Jérusalem. È faa tââ nâ è döbwa è nä tèpe wâ Iésu. Bwèrè dèèri dö miiri saa rè, ri piicè chaa döu saa mi xwi wâ rè: Ni faari taa apuu pia mè ché xù pa bé pia rè mi pè mè Paul ti tribunal. Ni nä xököö rè bwèrè xwâî bwa, döbwa mè Paul mè nä biri rè, ni nä pwââmè rè!

Xèrè rè Paul è ché paa nâ döbwa ri nä xöri mè ri xwi xù Paul mè xù sèfe rè pia

Xèrè Paul nä xwata rè ri ri nä ché rè tèpe rè ri. È xwi jööpè? È fé ti prison nä è fa xwata xêêdi mi dönâ xù tonton rè. Paul ché wâ rè mè ché mânîrî xù sèfe rè pia. Xù rö è si xëtë kae xù xèrè Paul mè fa xwata xù sèfè rè pia?— Siè, è xwi nâ sèfe rè pia è chaa mwîî kâmûrû. Xèrè rè è si bata, è xëtë, è wâ fè ché xù rè.

Sèfe rè pia nèxä kè xwi bwa mè xwi. È xêbutu 500 pa bé pia rè tiwâ kè chaava mè pè fè Paul mô nâ ti Césarée. Paul è wâ muru kae?— Üü: Mi dèèri saa nâ è si dü nâ kè sa rè. Döbwa ri nä xwicè mè ri xwi ri si xwi tönû wâ.

È sati jööpè xù rö nâ tèpe nâ?— Gè bare, è dù bare kè xwi rö kèrè xèrè Paul è xëtë. Xömè ni xëtë bare döbwa ni fa xwata tèpe Iööva xù dèèri. Xëtë rö nâ kae xwi rè tiwâ kè xâni fa xwata tèpe Iööva?— Döbwa mè üü, xwânékii mè chaa kâmûrû nä muru rè.

FÂRÂ TÖ NÈPWÉÉ PÈCI XITI RÖ

  • Actes 23:12-24

  • Matthieu 24:14; 28:18-20

  • 1 Timothé 4:16