È ché môrô kae chaa döu ê faköö xù rö?— * Chaa mwîî tèpe è nöö nèpwéé Pèci Xiti è gè mè sè Iööva. È döröö döu döbwa dèèri si nèxä bare. Mii ange bwa xöri mè ri nèxä bare. Ke nâ nèxä kae rè?—

Mi kèè faköö nâ mi anges nâ nä kae toanôô rè, ke nârâ jè?

Gwèè nâ Iööva xwi möö nâ kâmûrû bwa mè sê bwa. Nî ru Adam mè Ève. Iööva suè nâ ru tö chaa kètè xöru mè ru nö nâ: Jardin d’Eden. Döbwa mè Adam mè Ève xwata nâ è nü mè pââü rè ru, è dù nâ kè xwi rè ri mè nêdöö dùùmää chaa Paradis. È du nâ kè muru mwâmwaa rè ru tö nèpwéé Paradis nâ. Ke nârâpârî kae döbwa Adam mè Ève xwi nâ?—

Adam mè Ève si xwata nâ Iööva. Purè mè anâ ni nä si nöö nèpwéé Paradis nâ. Iööva ché nâ mè chaa da mè nêdöö agwii mûgé xöru rè, mè dèèri xêêdi nâ muru mwâmwaa mè ooro rè. Mè nä xaï kè xwi rè? Xutuè dèèri nä si néxä rè chaa döu ê nä faköö rè.

Döbwa nä Iésu mè ti nâ xû nêdöö, è nabu kè chéxwaè xù dèèri mè dönâ è tèpe wâ mwâciri rè Iööva. È faari taa nâ ri mè ri viaa kèèrè xânâ mè mwâciri nâ toa mè. Mwâciri mè nä xwi xöru rè nêdöö kèèrè chaa paradis.

Wâ rö xöru kae mè ke nèxä dönâ ê faköö?— Ke nârâpârî mè wèmi bwa ri xwata Iööva ni mi nä muru rè tö nèpwéé paradis nâ. Pèci Xiti faxwata mè châmwââ dèèri ri nä xwata rè Iööva. Ke nâ néxä kae bwèrè döu bare xû Ri?— Kè nèxä bwèrè kè wâri, kèè xânâ mè ni téé mè xwi pèri ri.

FÂRÂ TÖ NÈPWÉÉ PÈCI XITI RÖ

  • Marc 4:11 1 Pierre 1:12

  • Genèse 1:26-28; 2:8, 9; 3:6, 23

  • Matthieu 6:9, 10

  • Psaumes 37:11, 29

^ pal. 3 Tö nèpwéé pèci a wi nä toanôô rè kè su a (—) nêde chaa question, tââ mè xuu rö tèpe.