Xömè ke xöri Iööva ngê pèxa rö, mè muru rö, mè xëtë rö. Mi tèpe nâ nâ nä ché xù rö anâ xömè ke suè tö pèxa rö; xömè ke sati xù xuu rö mè ke fa tèpe è döbwa ke nâ cuè rè tö xûâ rö mè ke nä fôdö rè tö xû xwâî, döbwa mè ke nä mètù rè mè ke nä tââtoa rè.DEUTÉRONOME 6:5-7.