Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

Fa Înu Xuu Rö

 TÈPE 10

Iésu Xâni Xwata Döu

Iésu Xâni Xwata Döu

È xëtë kae kè xâni xwata panyè rö?— Bwèrè daa chaa, è xëtë. Ke nèxä kae mè Iésu nä xwata Iööva mè panyiè rè bare?— Kèè-bwa rè è dù kè ciiwi rö tiwâ kè xwata panyiè rö döbwa è xëtë nâ döu. Téé tara.

Mââî taa nâ kè mè rè ti xû nêdöö, Iésu nä nöö nèxööa, wirè apaa rè, Iööva. Tö xû nêdöö apaa rè mè anyââ rè xwi bare nâ. Nî ru Joseph mè Marie. Ke nèxä kae mè xaï nä kè xwi rè ru mè ru panyè rè?—

Iööva pè nâ muru rè Iésu kè nèxööa nä è suè tö nèpwéé Marie, kèèrè nâ mè Iésu baa mè muru tö xû nêdöö. Chaa miracle dönâ! Iésu sé nâ rö nèpwéé Marie kèèrè mi péépé bwa ri sé tö nèpwéé mwînyè ri. Neuf mwéa pwanä, è wâ baa. Kèèrè xâna Marie mè Joseph wâ dunyè rè tö xû nêdöö.

Döbwa nä Iésu 12 xwâda rè nâ, è xwi nâ chaa döu mè xacie mè döu kèè xöri apaa rè Iööva. Döu nâ töwâ chaa fôdö mwaa, è fè ti nâ Jérusalem xwi rè Pâque wirè famille rè. Döbwa ri wâ fè mûgé ti xûa rè ri, Marie mè Joseph xâpârî mè wâ siè. Ke nèxä kae kètè bwa è nä nöö nâ?—

È wîjè Iésu nä nöö nèpwéé temple?

Joseph mè Marie gachö mânîrî ti Jérusalem ru piicè Iésu tö kèètè wânîî. Ru dö kwèche rè bwa ru si xâpârî Iésu. Töwâ fa bachéé rè daa bwa ru wâ toanôô rè tö nèpwéé temple! Ke nèxä kae mè wîjè Iésu nä nöö nèpwéé temple nâ?— Döbwa kèètè nâ è dù kè sati bwèrè döu xû apaa rè Iööva. È nä xöri Iööva nä è xöri mè nèxä xaï kè fa ooro rè. È wâ kaxê nâ, è wâ chaa mwîî kâmûrû, Iésu nä xâni xwata Iööva. Döbwa nâ döu nä xëtë mè fa cemîâ è, è va nä xwata Iööva. È nä kae nâ xwata rè Joseph mè Marie?— Pèci Xiti ché mè üü.

È sati jööpè xù rö nâ kèè-bwa rè Iésu?— Kèè-bwa rè sati xù rö xömè ke xâni xwata panyiè rö döbwa mè döu xëtë. Ke nä kae xwi rè kè xwi rè?—

FÂRÂ TÖ NÈPWÈÈ PÈCI XITI RÖ

  • Luke 1:30-35; 2:45-52

  • Ephésiens 6:1

  • Hébreux 5:8