Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

Fa Înu Xuu Rö

 TÈPE 11

Ri Su Nâ Bwèrè Pèci è Tèpe Wâ Iésu

Ri Su Nâ Bwèrè Pèci è Tèpe Wâ Iésu

Ke xâpârî kae mi dèèri nâ tö xû image nâ?— Nî ri Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, Jacques, Jude mè Paul. Ri nä muru chaa wérè Iésu, ri su nâ mi Pèci Xiti bwa è tèpe wâ Iésu. Ni tèpe wâ ri.

Ke nèxä jööpè xû mi dèèri nâ?

Bachéé kè wâ ri nä apôtres ri nä fa xwata tèpe Iööva wérè Iésu. Ke nèxä kae mè yaapè?— Matthieu, Jean Pierre. Du apötres nâ Matthieu mè  Jean nèxä xöru nâ Iésu, chaa ru su nâ chaa pèci tèpe wâ rè. Apôtre Jean su bare nâ chaa pèci nî rè Révélation mè bachéé xuu pèci: 1 Jean, 2 Jean mè 3 Jean. Apôtre Pierre su nâ baru xuu pèci: 1 Pierre mè 2 Pierre. Töwâ fa baru pèci rè, è fa xwata chaa daa Iööva xa xù nâ è kè mè nèxööa è ché nâ chaa döu xû Iésu: Xuu rè nâ. Nâ xöri è, mè nâ ooro wâ rè.

Wè mi dèèri bwa xû image a tèpe bare wâ Iésu xù ni tö nèpwéé pèci rè ri. Chaa kè wâ ri nî rè Marc. Xwânékii è nä bare nâ nöö nâ döbwa è fatââ nâ Iésu mè è xâpârî xêêdi mi döbwa è xwi wâ rè. Chaa bare nî rè Luc. È nä dakata. Xwânékii è catù nâ wâ xiti döbwa Iésu wâ paii môrô.

Baru du bé Iésu ru wèrè jai è su bare nâ pèci ke xâpârî ru xû image a. Ke nèxä kae nî ru?— Nî ru Jacques Jude. Ru nä pè rè Iésu kèè rè chaa kâmûrû bwa rè mwa. Pwa fè nä, ru wâ atîrî è mè pè xiti.

È bwa mûgé chaa bwi kâmûrû kè wâ ri xû image a: Nî rè Paul. Mââî taa mè pè xiti, nî rè nâ Saul. È nâ miiri pa xwi rè xiti; è nä fa saa rè ri. Ke nèxä kae mè è wîjè è nä nâ xwi rè xiti?— Chaa daa, è fôdö xû xwâî, chaa kâmûrû xa xuu chaapu è kè mè nèxööa. Iésu nâ dönâ! Iésu faari taa è: È wîjè ke pwââxwâ fa saa mi dèèri bwa ri atîrî nâ? Pwanä Paul wâ sââsé è wâ pè xiti. È wâ su 14 pèci töwâ Pèci Xiti: Kè Romains tiwâ Hébreux.

È xöru mè ni fârâ Pèci Xiti ngê daa wâni?— Döbwa ni fârâ Pèci Xiti, ni sati bwaatuu döu xû Iésu. Ke nâ sati kae bwèrè döu bare wâ Iésu?—

FÂRÂ TÖ NÈPWÉÉ PÈCI XITI RÖ

  • 2 Pierre 1: 16-18

  • Marc 3:21; 14:51

  • Jude 1

  • Actes 9:1-18