Fè tiwâ menu

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Select language Xârâcùù

 TÈPE 2

Rébecca nä xöri mè fa ooro Iööva

Rébecca nä xöri mè fa ooro Iööva

Rébecca chaa sê è xöri Iööva. Kwètö rè nî rè Isaac è nä xöri bare Iööva. Xaï nâ kè toanôô rè Isaac mè xacie mè fa ooro Iööva? Tèpe mââî wâ Isaac.

Isaac è nä nöö sè dunyèrè, Abraham mè Sara, tö Canaan. Tö kètè nâ dèèri nä si xöri rè Iööva, nä Abraham xöri nâ mè xuu rè xöyö wirè chaa sê è xöri Iööva. Pwanä nä è nu fè chaa kâmûrû mè fè picè chaa sê nêxê Isaac tö Harân kâmê dèèri wâ rè.

Rébecca è xwi xëtë mè fa wîjö mi chameaux

Éliézer mè pa bé wakè rè fèti chaa kètè mwaa. Ri pè fè äda mè cadeaux tö xù mi dix chameaux nâ. Mè nâ xaï kèè nèxä sê nâ kwêê Isaac? È wâ toa tö Harân, è tââ wâ chaa bâsâ, döbwa bwèrè dèèri nâ toa mè, ri fè xete rè kwé. È viaa Iööva: ‘È faari taa è chaa nèèxu mè xu mè kwé xù è mè chameaux rè, mè nä nèxä mè kwêê Isaac dönâ.’

Pwanä nä Rébecca wâ toa töwâ bâsâ nâ. Pèci Xiti ché mè è dö xöru rè bwa. Éliézer faari taa è chaa bwèrè kwé. É ché xù è: ‘Üü nâ xù nèwînyö rö kwé mè mi chameaux rö nâ.’ Ke xâpâri? Mi chameaux nâ dö kèè nâ wîjö rè ri! Rébecca va nâ pûxûrû mè pûxûrû tiwâ bâsâ nâ. Ke xâpâri töwâ  image nâ mè wakè rè xëtë?— Éliézer wâ bëcîchü döbwa Iööva xwata nâ nââ-viaa rè.

Éliézer wâ xù bwatu cadeaux xù Rébecca. È xacè Éliézer mè pa bé rè ti kamè rè. Éliézer chéxwaè è wîjè Abraham nû mè nâ è mè xaï nâ kè xwi rè Iööva mè xwata nââ viaa rè. Pa nyèrè xöri mè xöyö wirè Isaac.

Rébecca fè wérè Éliézer ti Canaan mè xöyö wirè Isaac

Ke nârâ kae mè Rébecca nâ xöyö wirè Isaac?— Rébecca è nèxä mè Iööva nû fè nâ Éliézer. Döbwa nâ pa nyèrè faari taa è mè nâ fè ti kae Canaan mè kwêê Isaac, è ché mè: ‘Üü, nâ nâ fè.’ È wâ fè wérè Éliézer. Döbwa ri wâ toa tö Canaan, è wâ xöyö wirè Isaac.

Iööva xwi xöru wâ Rébecca döbwa è nä xwata tèpe rè. Chaaké xwâda pwanä, Iésu baa töwâ famille rè! Döbwa ke fa ooro Iööva kèrè Rébecca, mè nâ chaava xöru rö.

FÂRÂ TÖ NÈPWÉÉ PÈCI XITI RÖ

  • Genèses 12:4, 5; 24:1-58, 67