Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Fè tiwâ table des matières

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

Fa Înu Xuu Rö

 TÈPE 6

David nä si bata

David nä si bata

Ke xwi jööpè döbwa nä ke bata?— Wânékii mè ke nä xacè rè apaa rö mè anyââ rö. Nä è xwi bare nâ chaa kâmûrû è du kè ciiwi rö nä è xëtë jaï dèèri xêêdi. Ke nèxä kae mè yaapè?— Üü, Iööva. Ni tèpe wâ chaa kâmûrû tö nèpwéé Pèci Xiti è nä si bata, döbwa è nèxä mè Iööva xâni ciiwi rè. Nî rè David.

Panyè David nä sati xù è kè xöri Iööva döbwa è nä péépé. È ciiwi è mè xëtë döbwa mè bwèrè döu fa bata è. David nèxä mè Iööva mè nä xwi bé rè nä è ciiwi bare è. Chaa daa, döbwa è nä xuu dopwa è nä ngâri mouton rè, chaa mwîî lion toa mè nä wâ xwè chaa! Ke nèxä kae mè jööpè döbwa David xwi nâ? È faaté nâ lion nâ nä wâ kêmè ngê mê rè! Döbwa nä chaa ours sa nâ mouton rè è soamè bare è! Xù rö yaapè ciiwi nâ david?— Üü, Iööva.

Dè daa bare David xëtë rè pwââxwâ xwi nâ. Daa nâ pa Israélites nä pia wirè pa Philistins. Chaa kèwâ mi Philistins nâ dö kaxê rè bwa: Chaa géant! Nî rè Goliath. Géant nâ nä fùtù pa Israélites mè Iööva. È ché xù ri, mê wiri mè wi pia wirè nâ. Nä mi pa Israélites nâ pwââxwâ bata wica è. Döbwa nâ David è xwata nâ è, è ché xù Goliath: Gu, nâ nä pia rè wi rö! Iööva mè nâ ciiwi rè nâ, nä nâ xëtë jaï rö! Xù rö David xëtë rè xwi kae?— Üü, è pwââxwâ xëtë. Ke nâ nèxä fè kae tèpe rè David?

David pè chaa sè mè kêrênürü sêgè, nä è fè sa rè Goliath. Döbwa è xâpârî xuu nâ è fùtù è. Nä David ché wâ rè: Ke mê cè nâ kèrè chaa épéé,nä gu nâ fè cè rö kèrè nî Iööva! Pwanä nä è suè chaa sêgè tö wâ sè nâ, è wâ pûxûrû cè Goliath wâ têgè ngê sêgè nâ. È gwétia böömè rè ngê sêgè  nâ, è xwêê nêdöö, è paimè! Pa Philistins döö kè bata rè ri wâ xuru. Xaï kè xwi rè chaa xuu dopwa mè soamè chaa géant?Iööva niè è ciiwi nâ è, nä Iööva è xëtë jaï géant nâ!

David si bata döbwa è nèxä mè Iööva nä ciiwi rè

È sati jööpè xù rö nä tèpe rè David?— Tèpe nâ è sati xù rö mè Iööva è xëtë jaï dèèri xêêdi. Niè è bé rö. Wépu nâ mè ke nä bata rè, nârâpârî: Iööva mè ciiwi rö mè ke xëtë!

FÂRÂ TÖ NÈPWÉÉ PÈCI XITI RÖ

  • Psaumes 56:3, 4

  • 1 Samuel 17:20-54