Téé xûûchî nâ rö xû image nâ. Xwânékii bwa niè chaari nä è bata, Kêrênôdö kae? È xwi môrô kae wâ rö?— È xwi wâ dèèri xêêdi. Pèci xiti tèpe wâ bwèrè pa bé Iööva ri nä kèèrè xâna. Chaa kè wâ ri nî rè Éliya. Ni tèpe wâ rè.

Jézabel nä xöri mè söamè Éliya

Éliya nä muru tö Israël gwèè nâ, mââî taa nâ kè baa rè Iésu. Ahab, aaxa kè Israël, nä si xwata rè Iööva. Kwêê rè nî rè Jézabel. Chaa nu ru nä xwata rè Baal. Bwèrè dèèri kè Israël nä xwi kè xwi rè ru. Sê aaxa Jézabel nä pwââxwâ bere; è nä xöri mè söamè dèèri rè Iööva, mè Éliya! Ke nèxä kae döbwa Éliya xwi nâ?—

Éliya wâ xuru! È fè ti chaa kèètè mwaa töwâ chaa désert mè xököö tö  nèpwéé chaa grotte. Xù rö, è wîjè è xwi nâ dönâ?— Üü, è bata nâ. È si dù nâ mè bata nâ. È wîjè? È nèxä mè Iööva dù kè ciiwi rè. Iööva wâ xacie môrô xëtë rè xù è. Chaa daa, è xwata nââ viaa rè nä è nû chéé mè chaa nè kè mè nèxööa. Üü è dù kè ciiwi rè anâ!

Xaï nâ kè xwi rè Iööva mè ciiwi Éliya?

Döbwa è nä nöö nèpwéé grotte nâ, Iööva faari taa è: Ke nä xwi rè jööpè toa? Éliya ché: Gu chaari nâ nä xwata rö. Nâ nä pua chaari nâ bata mè söamè nâ. Éliya nä nârâ mè è wâ söamè nâ wé mi dèèri rè Iööva bwa. Nä Iööva ché wâ rè: Siè kêrêfi. Sept mille dèèri va nä xwata rè nâ. Xëtë! Nâ nä xù rè wakè xù rö! Xù rö Éliya mè nä kae ooro döbwa mè xwata dönâ?—

É sati xù rö jööpè nä tèpe rè Éliya?— Tèpe rè sati xù rö kèè si bata mè kèè si pua chaari. Bwèrè pa bé rö xwi bwa ri xöri rö mè xöri Iööva. Nä Iööva è xëtë mè nä xâni ciiwi rö! Ke ooro kae döbwa mè ke nèxä mè Iööva xâni nöö sè rö?—

FÂRÂ TÖ NÈPWÉÉ PÈCI XITI RÖ

  • 1 Roi 19:3-18

  • Psaumes 145:18

  • 1 Pierre 5:9