Fè tiwâ menu

Fè tiwâ menu secondaire

Pa Témwê Rè Iööva

Xârâcùù

Kèè Cemîâ Nä Kae Cokwa Rè?

Kèè Cemîâ Nä Kae Cokwa Rè?

Wîrî ché mê jè . . .

  • ùù?

  • siè?

  • xwânékii?

 PÈCI XITI CHÉ MÊ JÈ

“Iööva . . . mê nä jee witaa rè pwa kwé rè nii, kèè paii mê kèè cemîâ, wâ na siè rè mîî nûû kèè bwa rè bwa.”—Révélation 21:3, 4, Traduction du monde nouveau.

JÖÖPÈ MÊ NÄ PÈ MÊ NÊXÊ RÖ?

Iööva è si puu mîî saa rè nii bwa.—Jacques 1:13.

Wâ nii xöru döbwa nii néxä mê Iööva xâpîrî kèè cemîâ rè nii.—Zekaria 2:8.

Chaa daa mê kèè cemîâ nä cokwa rè.—Psaume 37:9-11.

 WÎRÎ ATÎRÎ KAE PÈCI XITI?

Üü, baru kèè bwarè ji a:

  • Iööva miiri kèè cemîâ. Téé mê xaï kèè xwânârâ rè Iööva döbwa nä ê fa-saa dèèri rè. Pèci Xiti ché mê è nârâ ri xû döbwa “ri nä têï döbwa ê fa-saa ri.”—Juges 2:18, Traduction du monde nouveau.

    Iööva miiri mîî dèèri bwa ri fa-saa nii Pèci Xiti ché mê kâmûrû bwa è fajö mâda è saa xù è.—Proverbes 6:16, 17.

  • Iööva kwèche wâ dö chaa kâmûrû. Iööva è si kwèche chaari wâ dèèri xêêdi, è kwèche bare wâ kèè cemîâ rè döchaa kâmûrû. —Chroniques 6:29, 30.

Mwâciri rè Iööva na witaa rè kèè cemîâ. (Matthieu 6:9, 10) Nêmwâ Iööva nä chavaa mê nârâ mîî dèèri bwa ri na piicè rè.—Actes 17:27;Corinthiens 1:3, 4.

 NÂRÂCÈ RA

È wîjè Iööva wînâ kèè cemîâ.

Pèci Xiti chéxwaé töwâ ROMAINS 5:12PIERRE 3:9.