Fè tiwâ menu

Pa Témwê Rè Iööva

Select language Xârâcùù

Téé Pèci Xiti Xû Internet

Fârâ Pèci Xiti ra xû Internet téléchargez bare bwèrè enregistrement audio. Pèci Xiti Les Saintes Ecritures Traduction du monde nouveau ché kêrênödö è xöru kèè fârâ rè. È ta na è bwèrè è agwîî ra bwèrè siè, nii toanôô töwâ 100 nââ kèè xa. È xwi môrô na è tö xû 170 million pèci.

 

Wâ siè Traduction du Monde nouveau töwâ na kèè xa rö. Piicè töwâ dè na kèè xa.

Tö na kèè xa wé pages bwa: