Fè tiwâ menu

Pa Témwê Rè Iööva

Select language Xârâcùù

Our Christian Life and Ministry—Meeting Workbook

The Life and Ministry Meeting Workbook provides the schedule and study material for the weekly Bible-reading program and one of the weekly meetings of Jehovah’s Witnesses.

 

Wâ siè töwâ Internet töwâ na kèè xa rö.

Tö na kèè xa wé pages bwa: