Nùi ré ngêê dö tèpe rè ngêê, mê kèè xa rè ngêê pepe, nä ngêê xörii xêêdi döchaadöu. Ngêê nä fa-sé xêêdi Iööva, apuu mîî döbwa xêêdi mê Pèci xiti. Ngêê xwi pèrii Iésu nä ngêê ooro mê è xacè ngêê ngêê pa xwi rè xiti. Ngêê ciiwi dèèri tiwâ kèè nèxä Pèci Xiti mê Mwâciri rè Iööva. Ngêê pè nîî na Témoins rè Iööva döbwa ngêê tèpe wâ Iööva mê Mwâciri rè.

Téé site rè ngêê. Fârâ Pèci Xiti xû ligne. pwââxwâ sati jai bare mîî döbwa ngêê nä atîrî rè.