¿Aa matseitiuuʼ na ...

  • ... nnda̱a̱?

  • ... tixocanda̱a̱?

  • ... mandyo?

 ʼNAᴺ NA MATSO BIBLIA

«Nnʼaⁿ na jnda̱ tja̱ nntaʼndoʼnndaʼ.» (Hechos 24:15, Ñʼoom na Tqueⁿ Tyʼo̱o̱tsʼom Cantyja ʼNaaⁿʼ Jesucristo.)

NA CWILIUUYA NA LUAAʼ CHIUU WAA MATEIJNDEIINAʼ JAA

Ntseiñjoomʼnaʼ jaa quiana nncueʼ cwii tsʼaⁿ na wiʼ nʼo̱o̱ⁿya (2 Corintios 1:3, 4).

Nlʼaaya cwiintyja na jeeⁿcheⁿ ndyaʼ nquiaaya na ncwja̱ (Hebreos 2:15).

Nnda̱a̱ ntyjaaʼtyeⁿ nʼo̱o̱ⁿya na ntyʼiaanndaaʼa nnʼaⁿ na wiʼ nʼo̱o̱ⁿya na jnda̱ tja̱ (Juan 5:28, 29).

 ¿AA WAA ʼNAᴺ NA NNDA̱A̱ NTEIJNDEII JAA CHA NA NLAYUUʼA ʼNAᴺ NA MATSO BIBLIA?

Waa, nlʼuuya wendyenaʼ:

  • Tyʼo̱o̱tsʼom sʼaaⁿ chaʼtso ʼnaⁿ na wandoʼ. Biblia matsonaʼ na Jehová «nqueⁿ mañequiaaⁿ na chaʼtsondyo̱ cwitando̱o̱ʼa» (Hechos 17:24, 25; Salmo 36:9). Xeⁿ na jnda̱a̱ tquiaaⁿ na taʼndoʼ chaʼtso ʼnaⁿ na sʼaaⁿ, cwiwitquiooʼya na nnda̱a̱ nñequiaaⁿ na nntaʼndoʼxco nnʼaⁿ na jnda̱ tja̱.

  • Teibiocheⁿ Tyʼo̱o̱tsʼom jnda̱ ñeseicwandoʼxcoom ntʼom nnʼaⁿ. Biblia matseineiiⁿnaʼ cantyja ʼnaaⁿʼ ñeeⁿ tsʼaⁿ na ñeseicwandoʼxcoom (naⁿnom ndoʼ yolcu na tiñecwiixjeⁿ chuuna) ndoʼ taʼndoʼnndaʼna nnom Tyuaa. Wendyee joona cweʼ tja̱ncuena; sa̱a̱, cwii tsaⁿʼñeeⁿ jnda̱ wʼjaa ñequiee xuee na tueeⁿʼeⁿ (Juan 11:39-44).

  • Tyʼo̱o̱tsʼom macaaⁿʼ tsʼoom na nñequiaaⁿ na nntaʼndoʼxco nnʼaⁿ na jnda̱ tja̱. Jndooʼ Jehová ʼnaⁿ na machʼee na cwiwje nnʼaⁿ (1 Corintios 15:26). Jeeⁿcheⁿ macaanʼ tsʼoom na nntseityueeⁿʼeⁿ juunaʼ ndoʼ nntsʼaaⁿ na luaaʼ xjeⁿ na nntseicwandoʼxcoom nnʼaⁿ na jnda̱ tja̱. Ndoʼ lʼue tsʼoom na nnʼaⁿ na ñjom tsʼoom nntaʼndoʼnndaʼna nnom Tyuaa (Job 14:14, 15).

 CATSEITIUUʼ

¿Chiuu tsʼiaaⁿʼ na cwiquieendyo̱ ndoʼ cwiwja̱a̱?

Nljeiʼ ʼnaⁿ na mawʼo̱ Biblia naquiiʼ GÉNESIS 3:17-19 ndoʼ ROMANOS 5:12.