Cjaʼ yuu na tooʼ

Nnʼan na cwitjeiʼyuuʼndye cantyja ʼnaanʼ Jehová

Cwjiindyu' cwi nnom ñ'oom ñoomndaa

Candiʼyaʼ ʼnan na matso Tyʼo̱o̱tsʼom

JNDYE NNOM NA NDA̱A̱ NTSEIQUIOʼNAʼ