Cjaʼ yuu na tooʼ

Cjañjoomʼ nʼo̱o̱ⁿya na tueʼ Jesús

Cjañjoomʼ nʼo̱o̱ⁿya na tueʼ Jesús

Ticwii chu, nnʼaⁿ na cwitjeiʼyuuʼndye cantyja ʼnaaⁿʼ Jehová cwicjañjoomʼ nʼoomna na tueʼ Jesús chaʼxjeⁿ na jom tsoom (Lucas 22:19, 20). Cwilaʼcandiina ʼu na cjandyaʼ xuee waʼ na jeeⁿ cajnda. Naquiiʼ jomta waa nnljeiʼ chiuu waa mateijndeiinaʼ ʼu na tueʼ Jesús.