• Ndyuaa ndoʼ njoom yuu na mʼan nnʼan na cwitjeiʼyuuʼndye cantyja ʼnaanʼ Jehová: 240

  • Nnʼan na cwitjeiʼyuuʼndye cantyja ʼnaanʼ Jehová: 8.579.909

  • Nnʼan na jlaʼnaan Biblia na cweʼyu: 10.079.709

  • Nnʼan na tyʼee xuee na cwicjañjomʼnʼo̱o̱nyâ na tueʼ Jesús: 20.329.317

  • Ntmaanʼ ʼnaanyâ: 119.954