Cjaʼ yuu na tooʼ

Nnʼan na cwitjeiʼyuuʼndye cantyja ʼnaanʼ Jehová

Cwjiindyu' cwi nnom ñ'oom ñoomndaa

¿Chiuu ts’iaanʼ na nla’naan Biblia?

Meinllonchen nnʼan na mʼan nnom tsjoomnancue jnda̱ jnliuuna ʼnan na mawʼo̱ Biblia cantyja ʼnaan chaʼtso ñʼoom na jeen cajnda. ¿ʼU aa neinco tsʼomʼ na nnljeiiʼnaʼ mati?

¿Chiuu waa cwit’mo̱o̱nyâ cantyja ’naan’ Biblia?

Nn’an na cwitjei’yuu’ndye cantyja ’naan’ Jehová cha’waa ntyjaa’ tsjoomnancue ta’jnaan nn’an joona na cwit’moonna cantyja ’naan’ Biblia cwe’yu. Canty’ia’ chiuu waa cwit’moonna.

¿Chiuu waa cwiluii jomta ’naanyâ?

Cja’ yuu na cwiluii jomta ’naanyâ cha na nnty’ia’ ’niin ‘nan cwil’aayâ jo’ jo’.

Canʼ na nntseiʼnanʼ Biblia

Catseiʼnanʼ na cweʼyu cantyja ʼnaanʼ Biblia hora na ʼu lʼue tsʼomʼ ndoʼ yuu na ʼu lʼue tsʼomʼ

Jomta ʼnaan nnʼan na cwitjeiʼyuuʼndye cantyja ʼnaanʼ Jehová

Cwajnanʼ yuu cwiluii jomta ʼnaanyâ ndoʼ chiuu waa cwiluiinaʼ.

ʼNan na cwiluii: chaʼwaa tsjomnancue

  • Ndyuaa ndoʼ njoom yuu na mʼan nnʼan na cwitjeiʼyuuʼndye cantyja ʼnaanʼ Jehová: 240

  • Nnʼan na cwitjeiʼyuuʼndye cantyja ʼnaanʼ Jehová: 8.457.107

  • Nnʼan na jlaʼnaan Biblia na cweʼyu: 10.071.524

  • Nnʼan na tyʼee xuee na cwicjañjomʼnʼo̱o̱nyâ na tueʼ Jesús: 20.175.477

  • Ntmaanʼ ʼnaanyâ: 120.053