Cjaʼ yuu na tooʼ

Cjaʼ índice

¿Ljoˈ tsˈiaaⁿˈ na tueˈ Jesús?

¿Ljoˈ tsˈiaaⁿˈ na tueˈ Jesús?

Biblia maˈmo̱ⁿnaˈ na jeeⁿ cajnda na tueˈ Jesús. ¿Aa waa yuu mateijndeiinaˈ jaa?