Cjaʼ yuu na tooʼ

¿Ljoˈ cwiluii Nˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom?

¿Ljoˈ cwiluii Nˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom?

¿Aa matseitiuuˈ na...

 • ... cwiluiinaˈ cwii ˈnaⁿ na waa naquiiˈ nˈo̱o̱ⁿya?

 • ... cwii ˈnaⁿ na waa cañoomˈluee?

 • ... oo cwii gobiernom na mˈaaⁿ cañoomˈluee?

ˈNAᴺ NA MATSO BIBLIA

«Tyˈo̱o̱tsˈom na mˈaaⁿ cañoomˈluee nnlqueⁿ cwii nˈiaaⁿ na tijoom catyuiiˈ.» (Daniel 2:44, Traducción del Nuevo Mundo.)

«Cwii tyochjoo jnda̱ toˈño̱o̱ⁿya; ndoˈ jom toˈñoom nˈiaaⁿ na nntsa̱ˈntjoom.» (Isaías 9:6.)

NA CWILIUUYA NA LUAAˈ CHIUU WAA MATEIJNDEIINAˈ JAA

 • Cwiluiinaˈ cwii gobiernom na xcwe macuxeⁿ na nnda̱a̱ nteijndeii cwii ndoˈ cwiindyo̱ jaa (Isaías 48:17, (TNM) 18).

 • Tajndye xuee, naquiiˈ cwii tsjoomnancue xco, nntsˈaanaˈ na ncˈo̱o̱ⁿ na neiⁿnco nˈo̱o̱ⁿya ndoˈ meiⁿcwii tsˈaⁿ taxocwiwiiˈ (Apocalipsis [Revelación] 21:3, 4).

¿AA WAA ˈNAᴺ NA NNDA̱A̱ NTEIJNDEII JAA CHA NA NLAYUUˈA ˈNAᴺ NA MATSO BIBLIA?

Waa, nlˈuuya wendyenaˈ:

 • Jesús tˈmo̱ⁿ ˈnaⁿ na nntsˈaa Nˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Jom tˈmo̱ⁿ nda̱a̱ nnˈaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ na calaˈtyˈoondyena na candyo Nˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ caluii cantyja na lˈuetsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom ljoo nnom Tyuaa (Mateo 6:9, 10). Mati tˈmo̱ⁿ chiuu waa nntseicanda̱naˈ tyˈooˈñeeⁿ.

  Quiana Jesús ñetˈoom nnom Tyuaa, tquiaaⁿ na tcwaˈ nnˈaⁿ na ñeˈjndooˈ, seinˈmaaⁿ nnˈaⁿwii hasta seicwandoˈxcoom nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱ (Mateo 15:29-38; Juan 11:38-44). Cwitjo̱o̱cheⁿ na nnluiiñê tsaⁿmaⁿtsˈiaaⁿ naquiiˈ Nˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, jnda̱ sˈaaⁿ wendyee ˈnaⁿ na jeeⁿ neiⁿncooˈ na nntsˈaa Nˈiaaⁿˈñeeⁿ cwentaa nnˈaⁿ ˈnaaⁿˈaⁿ (Revelación 11:15).

 • ˈNaⁿ na macwiluii chaˈwaa tsjoomnancue maˈmo̱ⁿjndaaˈnaˈ na Nˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom jnda̱ teindyo mˈaaⁿnaˈ. Jesús ñêtso na cwitjo̱o̱cheⁿ na Nˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nnlcoˈyanaˈ tyuaa waa, jndye joo ncˈoom ntiaˈ, jndoˈ ndoˈ jndye joo jndeii nntsˈeii (Mateo 24:3, 7).

  Chaˈtso nawiˈmeiⁿ jnda̱ macwintyˈiaaya najeˈ. Mancˈe joˈ jndaaˈya nquiuuya na tajndye xuee na Nˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom nnlcoˈyanaˈ chaˈtso nmeiⁿˈ.

CATSEITIUUˈ

¿Chiuu waa nntaˈndoˈ nnˈaⁿ nacje ˈnaaⁿˈ Nˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom?

Nljeiˈ ˈnaⁿ na mawˈo̱ Biblia naquiiˈ SALMO 37:29 ndoˈ ISAÍAS 65:21-23.