Cjaʼ yuu na tooʼ

¿Chiuu waa mantyˈiaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ xuee na quiandyo?

¿Chiuu waa mantyˈiaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ xuee na quiandyo?

¿Aa matseitiuuˈ na tsjoomnancue waa ...

  • ... ñecwii xjen nncˈoomnaˈ?

  • ... ncjacwiˈndaaˈtinaˈ?

  • ... ncjaljoyatinaˈ?

ˈNAN NA MATSO BIBLIA

«Tyˈo̱o̱tsˈom [...] ticwii cwii ndaanda̱a̱na nncueeˈñê. Taxocwjena joˈ joˈ. Taxocˈomna na chjooˈ nˈomna, mein taxocatyueena, mein na taxoquiitinaˈ joona. Ee jnda̱ teinom cantyja na ñetjoomna najndyee.» (Apocalipsis [Revelación] 21:3, 4, Ñˈoom na Tquen Tyˈo̱o̱tsˈom Cantyja ˈNaanˈ Jesucristo.)

NA CWILIUUYA NA LUAAˈ CHIUU WAA MATEIJNDEIINAˈ JAA

Nncuaa tsˈiaan na ya na nntsˈaa na neinnco nˈo̱o̱nya (Isaías 65:21-23).

Nntycwii na cwintyˈiaa nawiˈ ndoˈ na cwileiwiiya (Isaías 25:8; 33:24).

Nntando̱o̱ˈa na neinnco nˈo̱o̱nya ñequio nnˈan wˈaaya ndoˈ nnˈan na ya ñˈoom ñequio jaa na macanda̱ (Salmo 37:11, 29).

¿AA WAA ˈNAN NA NNDA̱A̱ NTEIJNDEII JAA CHA NA NLAYUUˈA ˈNAN NA MATSO BIBLIA?

Waa, nlˈuuya wendyenaˈ:

  • Waa najndeii Tyˈo̱o̱tsˈom na nntseicanda̱a̱ˈñê ñˈoom waa. Biblia cweˈ tomti Tyˈo̱o̱tsˈom matseicajndyunaˈ «nqueⁿ na cwiluiiñê na chaˈtso najndeii matseixmaaⁿ», ee matseixmaⁿñˈeeⁿ chaˈtso nnom najnda̱ (Apocalipsis 1:8). Ee joˈ xjeⁿ na maqueⁿtyeⁿ na ntcoˈyaaⁿ tsjoomnancue waa, nnda̱a̱ nlayuuˈa na mayuuˈcheⁿ na nnda̱a̱ ntsˈaaⁿnaˈ. Chaˈxjeⁿ na matso Biblia: «Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈtso nnda̱a̱ nntsˈaaⁿ» (Mateo 19:26).

  • Tyˈo̱o̱tsˈom macaaⁿˈ tsˈoom na nntseicanda̱a̱ˈñê ñˈoom waa. Chaˈcwii jom, cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱, Biblia matsonaˈ na Jehová macaaⁿˈ tsˈoom na nntseicwandoˈxcoom joona (Job 14:14, 15).

    Mati matsonaˈ na Jesús, Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom, seinˈmaaⁿ nnˈaⁿ na wii. ¿Chiuu tsˈiaaⁿˈ na sˈaaⁿ na luaaˈ? Ee na luaaˈ macaaⁿˈ tsˈoom (Marcos 1:40, 41). ˈNaⁿ na sˈaaⁿ seiˈmo̱ⁿjndaaˈnaˈ na Tsotyeeⁿ macaaⁿˈ tsˈoom na nteijndeii nnˈaⁿ na ntyˈiaandye (Juan 5:19).

    Ñequio luaa nnda̱a̱ nntyjaaˈtyeⁿ nˈo̱o̱ⁿya na Jehová ndoˈ Jesús lˈue nˈomna na ya nncˈo̱o̱ⁿ xuee na quiandyo (Salmo 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9).

CATSEITIUUˈ

¿Chiuu waa ntcoˈya Tyˈo̱o̱tsˈom tsjoomnancue waa?

Nljeiˈ ˈnaⁿ na mawˈo̱ Biblia naquiiˈ MATEO 6:9, 10 ndoˈ DANIEL 2:44.